«Вій­на фур»

Гро­мад­ський акти­віст: «Вва­жа­є­мо не­при­пу­сти­ми­ми ци­ні­чні «тор­ги» що­до тран­зи­ту на­шою те­ри­то­рі­єю російських ван­та­жі­вок між уря­да­ми Ро­сії й Укра­ї­ни»

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Вій­на по­ста­ви­ла низ­ку прин­ци­по­вих пи­тань, на які чо­мусь укра­їн­ське ке­рів­ни­цтво за ці два кри­ва­ві ро­ки від­по­ві­сти не спро­мо­гло­ся. Са­ме ди­со­нанс за­пи­тів су­спіль­ства і по­ве­дін­ки вла­ди ста­ло клю­чо­вою лі­ні­єю роз­ло­му в са­мій кра­ї­ні. Одним з та­ких за­пи­тів є іні­ці­а­ти­ва «зни­зу» бло­ку­ва­ти оку­пан­та. На­го­ло­си­мо, прин­ци­по­ве ви­зна­че­н­ня — не бло­ку­ва­ти укра­їн­ські те­ри­то­рії, які оку­по­ва­ні во­ро­гом, а при­пи­ня­ти кон­та­кти з дже­ре­лом агре­сії, обру­ба­ти будь-які спро­би ко­ла­бо­ра­ції. І це не пер­ший ви­па­док. Ще у ве­ре­сні крим­ські та­та­ри ра­зом з укра­їн­ськи­ми акти­ві­ста­ми по­ча­ли бло­ка­ду тор­го­вель­но­го спо­лу­че­н­ня з Кри­мом, яке по­тім охо­пи­ло і зне­струм­ле­н­ня півострова. То­ді на ви­мо­гу акти­ві­стів уряд був ви­му­ше­ний офі­цій­но при­зу­пи­ни­ти енер­го­по­ста­ча­н­ня та то­ва­ро­обіг з Кри­мом. Тоб­то для то­го, щоб офіційний Ки­їв вдав­ся до рі­шу­чих кро­ків, по­трі­бен був сту­сан з бо­ку обу­ре­но­го на­ро­ду. Ро­сія на це ві­дре­а­гу­ва­ла зу­пин­кою віль­ної тор­гів­лі з на­шою кра­ї­ною та із 4 сі­чня за­бо­ро­ни­ла тран­зит укра­їн­ських ван­та­жів сво­єю те­ри­то­рію. На­то­мість ще на­при­кін­ці минулого ро­ку Укра­ї­на за­кри­ла по­ві­тря­ний про­стір для російських лі­та­ків, що не ста­ло пе­ре­шко­дою для, на­при­клад, візиту Гри­зло­ва до Ки­є­ва, який спри­чи­нив ве­ли­ке обу­ре­н­ня в ЗМІ.

Вла­да, яка ба­чи­ла, що про­цес ви­хо­дить з-під кон­тро­лю і дає при­від для спе­ку­ля­цій, роз­во­ди­ла ру­ка­ми, за­мість то­го, щоб по­ста­ви­ти пи­та­н­ня ру­ба — ми во­ю­є­мо чи тор­гу­є­мо? За­хід ти­сне на Кремль сан­кці­я­ми, але при цьо­му ви­хо­дить, що до­сі укра­їн­ські під­при­єм­ства не­по­га­но вза­є­мо­ді­ють з ро­сій­ською сто­ро­ною. І цир­ку­ля­ція фур з то­ва­ра­ми то­му під­твер­дже­н­ня. І ось чер­го­вий тер­пець урвав­ся. 11 лю­то­го гро­мад­ські акти­ві­сти За­кар­па­т­тя по­ча­ли без­стро­ко­ву акцію з бло­ку­ва­н­ня ван­та­жі­вок з ро­сій­ськи­ми но­ме­ра­ми ре­є­стра­ції. Во­дно­час бу­ло ви­су­ну­то ви­мо­ги до Ка­бмі­ну — пов­на за­бо­ро­на тран­зи­ту російських фур че­рез Укра­ї­ну і за­бо­ро­на на ве­де­н­ня бізнесу суб’єкта­ми го­спо­да­рю­ва­н­ня РФ. Акцію підтримали й ін­ші області. По­ча­ла­ся лан­цю­го­ва ре­а­кція. Так, зокре­ма, в по­не­ді­лок, 15 лю­то­го, стар­ту­ва­ла гро­мад­ська акція «Бло­ка­да російських фур на Чер­ні­гів­щи­ні». То­го ж дня бло­ка­ду підтримали на Хар­ків­щи­ні й Оде­щи­ні, а в Ін­тер­не­ті з’яви­ли­ся мапи з чер­во­ною лі­ні­єю, яка чі­тко від­рі­зає РФ від Єв­ро­пи. Ро­сія сво­єю чер­гою від­по­ві­ла дзер­каль­но — на кор­до­ні з РФ бу­ло зу­пи­не­но понад со­тню укра­їн­ських фур. І ли­ше після то­го, як ці кро­ки з бо­ку гро­мад­сько­сті на­бра­ли мас­штаб і на­слід­ки, з’яви­лась офі­цій­на ре­а­кція уря­ду. Ар­се­ній Яце­нюк за­явив: «Укра­ї­на при­пи­няє дію тран­зи­тних до­зво­лів для ван­та­жі­вок з ро­сій­ською ре­є­стра­ці­єю... Ми ви­ма­га­є­мо від Ро­сії ви­ко­на­ти нор­ма ВТО і від­но­ви­ти рух укра­їн­ських тран­зи­тних ав­то­мо­бі­лів». Тоб­то і в цьо­му ви­пад­ку укра­їн­ський вла­да від­по­від­ає на ре­а­кцію Мо­скви. Ми зно­ву робимо кро­ки «у від­по­відь», а зна­чить зно­ву йде­мо по­за­ду.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.