«РІШЕННЯ КА­БМІ­НУ ПОЛОВИНЧАСТЕ»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»; Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ, За­кар­па­т­тя

Ми­ко­ла МАРТІШАК, спів­ко­ор­ди­на­тор акції бло­ку­ва­н­ня тран­зи­ту російських ван­та­жі­вок те­ри­то­рі­єю Укра­ї­ни:

— Рішення уря­ду є ло­гі­чним про­дов­же­н­ням ті­єї по­лі­ти­ки, що ві­тчи­зня­ні уря­дов­ці ве­дуть уже понад два ро­ки: по су­ті, ком­про­мі­сної з во­ро­гом і та­кої, що не від­по­від­ає ін­те­ре­сам дер­жа­ви. На на­шу дум­ку, рішення Ка­бмі­ну є по­ло­вин­ча­стим, то­му ми на­по­ле­гли­во про­си­мо Ка­бі­нет Мі­ні­стрів та Вер­хов­ну Ра­ду да­ти чі­тку та змі­стов­ну від­по­відь су­спіль­ству на дер­жав­но­му рівні що­до за­бо­ро­ни тран­зи­ту російських ван­та­жі­вок те­ри­то­рі­єю Укра­ї­ни. Очі­ку­є­мо, що в цих рі­ше­н­нях уже не бу­де не­ви­зна­че­них та по­ло­вин­ча­стих тер­мі­нів, як-от «тим­ча­со­ва за­бо­ро­на» та «при­зу­пи­не­н­ня», а мі­сти­ти­ме­ться кон­кре­тне і прин­ци­по­ве розв’яза­н­ня си­ту­а­ції. Во­дно­час ми роз­гля­да­є­мо мо­жли­вість за­про­ва­дже­н­ня дру­го­го ета­пу бло­ка­ди, що мо­же тор­кну­ти­ся і бло­ку­ва­н­ня в’їзду тран­зи­тних ван­та­жів із Єв­ро­со­ю­зу в Росію че­рез Укра­ї­ну. Вва­жа­є­мо не­при­пу­сти­ми­ми і ци­ні­чні «тор­ги» між уря­да­ми Ро­сії і Укра­ї­ни що­до тран­зи­ту ван­та­жів та «взя­т­тя в за­ру­чни­ки» пе­ре­ві­зни­ків (на­га­ду­є­мо, уча­сни­ки акції ван­та­жів­ки не бло­ку­ють — їм на­да­ва­ли мо­жли­вість слі­ду­ва­ти до пун­кту при­зна­че­н­ня оми­на­ю­чи те­ри­то­рію Укра­ї­ни).

На­ша па­трі­о­ти­чна акція про­дов­жу­є­ться. Ни­ні до бло­ку­ва­н­ня до­лу­ча­ю­ться все но­ві ре­гіо­ни Укра­ї­ни — на­ра­зі у ній участь бе­руть уже понад 10 обла­стей.

За­кли­ка­є­мо дер­жав­ну вла­ду Укра­ї­ни на­ре­шті про­я­ви­ти па­трі­о­ти­чну по­зи­цію та розв’яза­ти си­ту­а­цію та за­свід­чу­є­мо свою го­тов­ність до кон­стру­ктив­но­го діа­ло­гу з ме­тою уни­кне­н­ня будь-яких кон­флі­ктів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.