Пла­ка­ти, на­ві­я­ні твор­чі­стю Со­ні Де­ло­не

Den (Ukrainian) - - Культура -

Із 25 лю­то­го по 13 бе­ре­зня у Ки­є­ві Фонд ІЗО­ЛЯ­ЦІЯ спіль­но з Асо­ці­а­ці­єю ди­зай­не­рів-гра­фі­ків « 4- й Блок » та сту­ді­єю «Гра­ф­пром» про­во­дить ви­став­ку, при­свя­че­ну юві­лею все­сві­тньо ві­до­мої ху­до­жни­ці та ди­зай­не­ра, пред­став­ни­ка ор­фі­зму, си­муль­та­ні­зму і арт­де­ко. Ця май­стри­ня на­ро­ди­ла­ся і про­ве­ла ди­тин­ство в Укра­ї­ні, на­вча­ла­ся у Ні­меч- чи­ні, а пра­цю­ва­ла в Па­ри­жі. Вернісаж назвали « Со­ня Де­ло­не 130 » , на ньо­му пред­став­лять пла­ка­ти Со­ні Де­ло­не і 50 ори­гі­наль­них ро­біт су­ча­сних ди­зай­не­рів сві­ту.

ІЛЮСТРАЦІЮ НАДАНО ОР­ГА­НІ­ЗА­ТО­РА­МИ ВИ­СТАВ­КИ

«СИНКОПОВАНИЙ РИТМ», СО­НЯ ДЕ­ЛО­НЕ, 1967 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.