По­піл

Den (Ukrainian) - - Культура - Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День»

Найпоширеніший кадр пер­шо­го по­ре­во­лю­цій­но­го дня — па­но­ра­ма Май­да­ну з ви­со­ти, з ві­кон оди­над­ця­то­го по­вер­ху го­те­лю «Укра­ї­на». Ве­ле­тен­ське зга­ри­ще, на яко­му за­ли­ши­лись не­у­шко­дже­ни­ми тіль­ки сте­ла Не­за­ле­жно­сті та уві­ша­ний пра­по­ра­ми й пла­ка­та­ми кар­кас но­во­рі­чної ялин­ки« Йол­ки » , що став чи­мось на кшталт остан­ньо­го ру­бе­жу, та­ки від­сто­я­но­го про­те­сту­валь­ни­ка­ми.

Історія — про­стір сим­во­лі­чно­го. Якщо про­хо­ди­ти цей кадр по­слі­дов­но, за най­по­мі­тні­ши­ми орі­єн­ти­ра­ми, то пер­ша ви­со­та пра­во­руч, Бу­ди­нок проф­спі­лок, — оста­то­чно ви­го­рі­ле ра­дян­ське ми­ну­ле; по цен­тру — апо­фе­оз ку­мів­сько­го ко­ру­пцій­но­го ка­пі­та­лі­зму з його ди­кою по­зо­ло­тою, Сте­ла — ко­тра, однак, після всьо­го, що під нею від­бу­ло­ся, дій­сно стала озна­ча­ти Не­за­ле­жність; і на лі­во­му краю, тро­хи в гли­би­ні, «Йол­ка» — знак вла­сне ре­во­лю­ції. Та ме­ні йде­ться про по­піл. Ро­здив­ля­ю­чись цей кра­є­вид після би­тви, я ра­птом зро­зу­мів, що впер­ше ба­чу Май­дан, який на­справ­ді пе­ре­тво­рив­ся на ці­лі­сний про­стір.

Про не­зу­гар­ність, не­зру­чність на­шої го­лов­ної пло­щі після всіх тих ре­кон­стру­кцій, що во­на пе­ре­жи­ла, ска­за­но не­ма­ло. Го­лов­на про­бле­ма — що Май­дан фра­гмен­то­ва­ний, що він не є пло­щею як та­кою, роз­би­тий до­ро­га­ми, схо­да­ми і різними, ча­сом про­сто ви­пад­ко­ви­ми, спо­ру­да­ми на окре­мі не­за­ти­шні кла­пті.

Але, вла­сне, роз’єд­на­на і не­впев­не­на у со­бі кра­ї­на й не мо­гла ма­ти іна­кшо­го цен­тру.

І ось коли все за­па­ла­ло, Май­дан став на­ре­шті одним ці­лим.

Ми на­бу­ли ці­лі­сно­сті, про яку так ба­га­то го­во­ри­ли й спе­ре­ча­ли­ся. Ці­лі­сно­сті бо­лю, спіль­но­сті опі­ку. Єд­но­сті по­пе­лу.

Чи мо­гло б бу­ти іна­кше? Історія не тер­пить умов­но­го спосо­бу.

А ще історія вчить, і ця на­у­ка мо­же бу­ти ду­же жор­сто­кою.

Не за­сво­ї­ти цьо­го уро­ку не ма­є­мо пра­ва.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.