Му­зи­чний «Оскар»

Den (Ukrainian) - - Культура - ФОТО РЕЙ­ТЕР

У Лос-Ан­дже­ле­сі вру­чи­ли пре­сти­жні на­го­ро­ди

Трі­ум­фа­то­ром « Грем­мі — 2016 » став ре­пер Кен­дрік Ла­мар, який був но­мі­но­ва­ний у 11 ка­те­го­рі­ях і здо­був пе­ре­мо­гу в п’ яти но­мі­на­ці­ях, зокре­ма ка­те­го­рі­ях « Най­кра­ща ре­пком­по­зи­ція», «Най­кра­щий ре­паль­бом » , « Най­кра­ще реп- ви­ко­на­н­ня», «Най­кра­ще музичне ві­део » і « Най­кра­ще спіль­не ре­пви­ко­на­н­ня».

Зва­н­ня «Аль­бом ро­ку» отри­ма­ла сту­дій­на пла­тів­ка під на­звою «1989» аме­ри­кан­ської кан­трі-ви­ко­на­ви­ці Тей­лор Свіфт ( на фото). «Пі­снею ро­ку» став хіт Thinking Out Loud Еда Ши­ра­на, «За­пи­сом ро­ку» — Uptown Funk Мар­ка Рон­со­на і Бру­но Мар­са.

У рам­ках це­ре­мо­нії ви­сту­пи­ли все­сві­тньо ві­до­мі ар­ти­сти, серед яких — бри­тан­ська спів­а­чка Адель, американський по­пви­ко­на­вець Джа­стін Бі­бер, аме­ри­кан­ська ар­тис­тка Ле­ді Га­га та ба­га­то ін­ших.

«Грем­мі» є одні­єю з най­пре­сти­жні­ших му­зи­чних пре­мій у сві­ті. Му­зи­чну пре­мію Аме­ри­кан­ської ака­де­мії зву­ко­за­пи­су бу­ло за­сно­ва­но Аме­ри­кан­ською асо­ці­а­ці­єю зву­ко­за­пи­сних ком- па­ній 14 бе­ре­зня 1958 ро­ку. «Грем­мі» при­су­джу­є­ться що­ро­ку у 108-ми ка­те­го­рі­ях за 30-ма му­зи­чни­ми жан­ра­ми у ре­зуль­та­ті го­ло­су­ва­н­ня упов­но­ва­же­них чле­нів Ака­де­мії зву­ко­за­пи­су.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.