На 10 днів Кі­ро­во­град став мі­стом му­зи­ки

Den (Ukrainian) - - Культура - Іри­на СІКОРСЬКА, Кі­ро­во­град — Ки­їв

Ве­ли­ким кон­цер­том за уча­стю двох ор­ке­стрів — Сим­фо­ні­чно­го ( ху­до­жній ке­рів­ник, ди­ре­ктор учи­ли­ща Ла­ри­са Го­лі­у­со­ва) й Ка­мер­но­го (ху­до­жній ке­рів­ник На­та­ля Хі­ло­бо­ко­ва) Кі­ро­во­град­сько­го му­зи­чно­го учи­ли­ща роз­по­чав­ся І Все­укра­їн­ський фе­сти­валь-кон­курс юних ви­ко­нав­ців на ор­ке­стро­вих струн­них ін­стру­мен­тах ім. Юрія Хі­ло­бо­ко­ва (1925—1996).

Юрій Па­вло­вич був ві­до­мим скри­па­лем, ди­ри­ген­том, пра­цю­вав за­ву­чем і ди­ре­кто­ром учи­ли­ща. Він ви­пу­скник Оде­ської кон­сер­ва­то­рії, фа­кти­чно фун­да­тор кла­су скри­пки. Ство­рив Симфонічний ор­кестр із сту­ден­тів та ви­кла­да­чів, яким ке­ру­вав ба­га­то ро­ків, також за­по­ча­тку­вав Ка­мер­ний ор­кестр обла­сної фі­лар­мо­нії «Кон­цер­ті­но» (дру­гий в Украї- ні після Ки­їв­сько­го), з яким ба­га­то га­стро­лю­вав.

Спра­ву ба­тька під­хо­пи­ли його до­чки: На­та­ля — теж скри­паль­ка, стар­ший ви­кла­дач учи­ли­ща і Те­тя­на — пі­а­ніс­тка, ви­кла­дач му­зи­чної школи та ди­ре­ктор Ме­мо­рі­аль­но­го му­зею Ген­рі­ха Ней­га­у­за, які й за­по­ча­тку­ва­ли три ро­ки то­му що­рі­чний фе­сти­валь пам’яті ба­тька. Ни­ні до­лу­чив­ся ще і кон­курс, на який на­ді­йшло май­же 100 за­явок від учнів-струн­ни­ків му­зи­чних шкіл і сту­ден­тів учи­лищ (від во­сьми до 18 ро­ків) із рі­зних обла­стей Укра­ї­ни. Жу­рі очо­лив ко­ли­шній учень Ю.Хі­ло­бо­ко­ва, ни­ні про­фе­сор Львів­ської му­зи­чної ака­де­мії Юрій Соколовський. У рам­ках фе­сту від­бу­ду­ться кон­цер­ти, твор­чі зу­стрі­чі та май­стер-кла­си.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.