УСПІХ ЗА РА­ХУ­НОК БРА­КО­НЬЄР­СТВА

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Але якщо про­ана­лі­зу­ва­ти, пи­ша­ти­ся ні­чим. По-пер­ше, за да­ни­ми ро­сій­ської Фе­де­раль­ної слу­жби дер­жав­ної ста­ти­сти­ки, «ане­ксій­но­го» 2014 ро­ку в по­рів­нян­ні з 2013 ро­ком ви­лов ри­би у Кри­му ско­ро­тив­ся на 60%. Тоб­то, крим­ські ри­бо­ло­ви практично ві­дно­ви­ли рі­вень 2013 ро­ку. По-дру­ге, «успіх» до­ся­гну­тий не за ра­ху­нок кра­щих те­хно­ло­гій, кмі­тли­во­сті або про­фе­сіо­на­лі­зму ри­ба­лок, а за ра­ху­нок то­го, що Ро­сія си­ло­вим шля­хом за уча­стю вій­сько­вих ко­ра­блів обме­жи­ла ри­бо­про­ми­сло­ві ра­йо­ни для Укра­ї­ни, і там те­пер фа­кти­чно без­кар­но бра­ко­ньє­рять ро­сі­я­ни та крим­ча­ни.

Укра­їн­ські ри­бо­ло­ви пам’ята­ють бан­дит­ську ви­тів­ку російських при­кор­дон­ни­ків у сер­пні 2013 ро­ку, які роз­стрі­ля­ли укра­їн­ських ри­ба­лок і зни­щи­ли їхній чо­вен. За­ги­ну­ло че­тве­ро лю­дей і ди­вом вря­ту­вав­ся ли­ше один рибалка. І цей ви­па­док не оди­ни­чний. Че­рез де­кіль­ка мі­ся­ців ро­сій­ські при­кор­дон­ни­ки за­три­ма­ли жи­те­лів Кер­чі, за­сто­су­вав­ши при цьо­му зброю і роз­стрі­ляв­ши дви­гун чов­на. Ди­вом не по­стра­жда­ли лю­ди.

Після анексії Кри­му, коли ро­сій­ські вій­сько­ві ко­ра­блі па­тру­лю­ють Азов­ське і бо­ро­знять Чор­не мо­ре на шля­ху в пор­ти Кри­му та Си­рії, бу­кваль­но на­пха­ні збро­єю, охо­ро­ня­ють ане­ксо­ва­ні га­зо­до­був­ні ве­жі, укра­їн­ські ри­бо­ло­ви про­сто по­бо­ю­ю­ться їхньої не­пе­ре­дба­чу­ва­но­сті і не на­ва­жу­ю­ться ве­сти про­ми­сел у ба­га­тьох ко­ли­шніх ра­йо­нах ри­бо­ви­до­бу­ва­н­ня.

У зв’яз­ку із цим, від­по­від­но до по­ві­дом­ле­н­ня Держ­ста­ту (без ура­ху­ва­н­ня тим­ча­со­во оку­по­ва­ної те­ри­то­рії Ав­то­ном­ної Ре­спу­блі­ки Крим, м. Се­ва­сто­по­ля та ча­сти­ни зо­ни АТО), про­ми­сло­вий ви­лов ри­би в Укра­ї­ні за 11 мі­ся­ців 2015 ро­ку змен­шив­ся на 12,4% у по­рів­нян­ні з по­ка­зни­ка­ми сі­чня-ли­сто­па­да 2014 ро­ку. За цей пе­рі­од бу­ло ви­лов­ле­но всьо­го 58,9 ти­ся­чі тонн ри­би. Укра­ї­на втра­ти­ла з ане­ксі­єю Кри­му близь­ко 63% уло­ву мор­ської ри­би. 2013 ро­ку об­сяг ви­ло­ву з Кри­мом ста­но­ви­ло близь­ко 225 ти­сяч тонн, а 2014-го (без Кри­му) — 91,252 ти­ся­чі тонн.

Усьо­го за зві­тний пе­рі­од під­при­єм­ства­ми та фі­зи­чни­ми осо­ба­ми-під­при­єм­ця­ми, які здій­сню­ють ри­бо­го­спо­дар­ську ді­яль­ність, бу­ло ви­лов­ле­но та до­бу­то 72,9 ти­ся­чі тонн ри­би й ін­ших во­дних біо­ре­сур­сів, що

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.