РИБАЛЬСТВО ЯК ВИД ВІД­ПО­ЧИН­КУ ЗА­БО­РО­НЕ­НО

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Дня­ми у Сім­фе­ро­по­лі від­бу­ла­ся на­ра­да «держ­ко­мі­те­ту з ри­бо­лов­лі» з пред­став­ни­ка­ми «При­кор­дон­но­го управ­лі­н­ня ФСБ Ро­сії по Кри­му». При­кор­дон­ни­ки обу­рю­ва­ли­ся що­до то­го, адже жи­те­лі Ял­ти, за­зви­чай від­по­чи­ва­ю­чи з вуд­ка­ми на мор­ській на­бе­ре­жній, «ба­га­то ра­зів по­ру­шу­ва­ли чин­ну за­бо­ро­ну, про­дов­жу­ють ло­ви­ти ке­фаль, про­да­ють улов, роз­пи­ва­ють у гро­мад­ських мі­сцях спир­тні на­пої». І мі­сце­ві жи­те­лі, і іхті­о­ло­ги, і при­кор­дон­ни­ки зав­жди зна­ли, що в ра­йо­ні пор­тів, бі­ля сті­ни ял­тин­ської на­бе­ре­жної зи­мує ке­фаль, під­ро­стає мо­ло­дняк, то­му ри­бо­лов­ля у цей час там обме­жу­є­ться, але в Укра­ї­ні йшли на­зу­стріч ял­тин­цям і не за­бо­ро­ня­ли їм та­кий вид від­по­чин­ку, тим біль­ше не ка­ра­ли за це. Про­те ро­сій­ське ві­дом­ство 9 черв­ня 2015 ро­ку вне­сло змі­ни до « Пра­вил ри­баль­ства для Азо­во- Чор­но­мор­сько­го ри­бо­го­спо­дар­сько­го ба­сей­ну», яки­ми за­бо­ро­ни­ла ви­лов ри­би на­віть на вуд­ку в аква­то­рії Ял­тин­сько­го ван­та­жно­го, па­са­жир­сько­го пор­тів і вздовж цен­траль­ної на­бе­ре­жної Ял­ти. За­бо­ро­на діє практично всю зи­му, так що і ял­тин­ці, і ту­ри­сти, го­сті мі­ста, фа­кти­чно втра­ти­ли рибальство як вид від­по­чин­ку.

«Уряд» Кри­му за­твер­див дра­ко­нів­ські штра­фи за та­кий ви­лов ри­би. Спи­сок ста­но­вить 42 най­ме­ну­ва­н­ня ри­би. За ви­лов зу­ба­ри­ка зви­чай­но­го, ву­гра рі­чко­во­го та зо­ло­ти­сто­го спа­ру­са на­кла­да­є­ться штраф у розмірі 1000 рублів, за одну осо­би­ну сар­га­на, гор­би­ля, пе­ла­мі­ди, ли­на — 500 рублів. Та­кса за тюль­ку чор­но­мор­сько- азов­ську, чор­но­мор­сько­го шпро­ту вста­нов­ле­на у розмірі 300 рублів, а за азов­ську хам­су до­ве­де­ться за­пла­ти­ти 350 рублів за одну ри­би­ну. За « по­ру­ше­н­ня » ри­бно­го ло­ву 2015 ро­ку при­тя­гне­но до від­по­від­аль­но­сті понад 400 фі­зи­чних, юри­ди­чних і по­са­до­вих осіб, з яких стя­гну­то понад 12 міль­йо­нів рублів. А в осо­бли­вих ви­пад­ках «по­ру­шни­кам» за­гро­жує штраф до 300 ти­сяч рублів, або ви­прав­ні ро­бо­ти на строк до двох ро­ків, або арешт на строк до ше­сти мі­ся­ців.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.