ДАР­МО­ВИЙ ПРО­МИ­СЕЛ

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Крим­ча­ни ж не на­хва­ля­ться но­вою га­луз­зю. Річ у тім, що без­роз­мір­ний і не ви­мо­гли­вий до яко­сті про­ду­кції російський ри­нок зда­тний поглинути у ба­га­то ра­зів біль­ше про­ду­кції, адже для жи­те­лів ро­сій­ської гли­бин­ки будь- яка мор­ська ри­ба — справ­жній де­лі­ка­тес, який не так ча­сто з’ яв­ля­є­ться у про­да­жу. До то­го ж ви­до­бу­ток мор­ської ри­би ми­лий ро­сій­ським ри­ба­кам то­му, що це, по су­ті, дар­мо­вий про­ми­сел: ри­бу ні го­ду­ва­ти, ні ви­ро­щу­ва­ти не тре­ба, знай со­бі ли­ше ло­ви ши­ро­ки­ми сі­тя­ми! То­му крим­ські ри­бал­ки не ли­ше збіль­ши­ли ви­лов під охо­ро­ною вій­сько­вих ко­ра­блів, а й ство­рю­ють рі­зно­го ти­пу мор­ські фер­ми — для ви­ро­щу­ва­н­ня де­яких ви­дів риб, а також устриць і ра­па­нів. А для ство­ре­н­ня умов ви­ван­та­же­н­ня до­бу­тої ри­би, «уряд» Кри­му пла­нує на­віть роз­ши­ри­ти зо­ни на­яв­них пор­тів і по­бу­ду­ва­ти спеціальні ри­бні при­ста­ні.

За­раз об­сяг ви­до­бу­тку ри­би ро­сій­ськи­ми ри­бал­ка­ми в Азо­во-Чор­но­мор­сько­му ба­сей­ні по­рів­няв­ся з об­ся­га­ми ви­до­бу­тку в Бал­тій­сько­му та Ка­спій­сько­му мо­рях ра­зом узя­тих.

«Уряд» Се­ва­сто­по­ля, як за­явив «гу­бер­на­тор» Сер­гій Ме­няй­ло, «Пи­та­н­ня із суб­си­ду­ва­н­ня та фі­нан­су­ва­н­ня розвитку ри­бо­лов­ства по­ста­ви­ло на федеральний рі­вень». 2015 ро­ку під­при­єм­ці отри­ма­ли 10 гран­тів по 1,5 міль­йо­на рублів ко­жен на роз­ви­ток ви­ро­бни­цтва.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.