Ане­ксо­ва­на ри­ба

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ми­хай­ло ПАПЕНКО, жур­на­ліст

Ро­сія пе­ре­шко­джає про­ми­слу Укра­ї­ни в Азов­сько­му та Чор­но­му мо­рях

Пре­дме­том хва­сто­щів крим­сько­го «уря­ду» є той факт, що крим­ські ри­бал­ки за під­сум­ка­ми 2015 ро­ку ви­ло­ви­ли 52,7 ти­ся­чі тонн ри­би та пе­ре­ви­щи­ли по­ка­зни­ки 2014 ро­ку на 85,66 від­со­тка. Та­ким чи­ном, крим­ські про­ми­сло­ві під­при­єм­ства по­сі­ли пер­ше мі­сце за об­ся­га­ми ви­до­бу­тку біо­ре­сур­сів серед ре­гіо­нів Азо­во-Чор­но­мор­сько­го ри­бо­го­спо­дар­сько­го ба­сей­ну. В ці­ло­му ри­бо­до­був­ні під­при­єм­ства Кри­му ви­ло­ви­ли понад 16 ти­сяч тонн біо­ре­сур­сів, їхні се­ва­сто­поль­ські ко­ле­ги — 36,6 ти­ся­чі. Май­же дво­кра­тне збіль­ше­н­ня по­ка­зни­ків по­рів­ня­но з 2014 ро­ком до­ся­гну­те, перш за все, за ра­ху­нок зро­ста­н­ня ви­ло­ву би­чка, тюль­ки, ра­па­нів, шпро­тів і став­ри­ди. По­ві­дом­ля­є­ться, що ли­ше би­чка цьо­го ро­ку крим­ча­ни ви­ло­ви­ли в два ра­зи біль­ше, ніж у ми­ну­ло­му — понад 4,4 ти­ся­чі тонн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.