Екс­перт: «Ни­ні­шній пар­ла­мент не зда­тен на­ро­ди­ти ні­чо­го які­сні­шо­го за уряд Яце­ню­ка»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День» ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

«ЯРЕ­СЬКО ЗА­КЛА­ЛА ВИ­БУ­ХІВ­КУ ПІД ЕКО­НО­МІ­КУ УКРА­Ї­НИ» Во­ло­ди­мир ЛАНОВИЙ, президент Цен­тру рин­ко­вих реформ, екс-мі­ністр еко­но­мі­ки Укра­ї­ни:

— Сво­ї­ми ді­я­ми цей уряд руй­нує еко­но­мі­ку Укра­ї­ни. Так ви­гля­дає, що все, що вони робили бу­ло на­прав­ле­но на змен­ше­н­ня рів­ня спо­жи­ва­н­ня, по­гір­ше­н­ня умов жи­т­тя та де­гра­да­цію в со­ці­аль­ній, гу­ма­ні­тар­ній й ін­те­ле­кту­аль­ній сфе­рі.

Зда­є­ться, що лю­ди в крі­слах мі­ні­стрів не зна­ють за­ко­нів еко­но­мі­ки, а ді­ють від­по­від­но до яки­хось не­зро­зумі­лих уяв­лень про них: ні­би ке­ру­ва­ти офі­сом яко­їсь при­ва­тної кам­па­нії і Ка­бі­не­том Мі­ні­стрів — це одне й теж: і там пра­цю­єш на свою ви­го­ду, і — тут.

От за­раз хва­лять мі­ні­стра фі­нан­сів На­та­лю Яре­сько, мов­ляв, з неї ви­йде хо­ро­ший прем’єр. Але во­на ж ні­чо­го не ро­зу­міє ні в дер­жав­них фі­нан­сах, ні в бан­ків­ській си­сте­мі, ні в гро­шо­вій. Її най­біль­ша «за­слу­га» — ре­стру­кту­ри­за­ція дер­жав­но­го бор­гу — це зло­чин проти Укра­ї­ни. Ко­лись, я пе­вен, ми ді­зна­є­мось і від­чу­є­мо, яку бом­бу цей мі­ністр за­кла­ла. Укра­ї­ні за­про­по­ну­ва­ли спла­чу­ва­ти за­мість бор­го­вих від­со­тків, від­со­тки на зро­ста­н­ня ВВП. Це — аб­сурд. Ми ви­пу­сти­ли ін­ші бор­го­ві па­пе­ри. За­мість то­го, щоб пе­ре­гля­ну­ти ті, що ми ма­ли: змі­ни­ти да­ту по­га­ше­н­ня, став­ку від­со­тків то­що, ми ви­пу­сти­ли но­ві бор­го­ві па­пе­ри, які зов­сім не пов’яза­ні з основ­ним бор­гом. Він уже мо­же бу­ти ну­льо­вим, а па­пе­ри «пра­цю­ва­ти­муть» і зо­бов’язу­ва­ти нас пла­ти­ти іно­зем­ним ком­па­ні­ям.

Па­ді­н­ня кур­су грив­ні бу­ло спла­но­ва­ною акці­єю. І це — най­біль­ша про­ви­на ці­єї вла­ди пе­ред українською еко­но­мі­кою. Бо да­лі все по­си­па­ло­ся за прин­ци­пом доміно. Пе­ре­йти на ін­ший рі­вень кур­су — це не ме­ха­ні­чна дія для еко­но­мі­ки. А опу­сти­ли вони грив­ню з ме­тою вла­сно­го зба­га­че­н­ня. І го­лов­не, що вони не зумі­ли зу­пи­ни­ти не­га­тив­ні про­це­си, які за­пу­сти­ли. При­клад то­му так зва­на ре­фор­ма в енер­ге­ти­ці — під­ви­ще­н­ня цін на жи­тло­во-ко­му­наль­ні по­слу­ги. Зро­зумі­ло, що коли ви втри­чі під­ня­ли вар­тість до­ла­ра, то ім­порт­ний газ став втри­чі до­рож­чим, але ж ви­хід з ці­єї си­ту­а­ції не мо­же бу­ти ме­ха­ні­чно під­ня­тий та­риф... Або ж для стри­му­ва­н­ня де­валь­ва­ції та ін­фля­ції вони по­да­ви­ли до­хо­ди гро­ма­дян: за­мо­ро­зи­ли за­ро­бі­тні пла­ти, пен­сії, со­ці­аль­ні ви­пла­ти, вве­ли но­ві по­да­тки. Це в ре­зуль­та­ті, зро­зумі­ло, при­зве­ло до па­ді­н­ня вну­трі­шньо­го спо­жи­ва­н­ня, а це сво­єю чер­гою спри­чи­ни­ло па­ді­н­ня вну­трі­шньо­го ви­ро­бни­цтва. Лю­ди в уря­ді не ро­зу­мі­ють кон»юн­кту­ри сві­то­во­го рин­ку. Екс­порт впав. І він бу­де па­да­ти, а вони нам роз­ка­зу­ють про «ки­тай­ський шлях»... То­чно так же нам роз­по­від­а­ли про бу­дів­ни­цтво сті­ни на кор­до­ні з Ро­сі­єю. Це та­ка де­мон­стра­ція ді­яль­но­сті. Вони зов­сім не бо­рю­ться з при­чи­на­ми руй­ну­ва­н­ня, ли­ше від­во­лі­ка­ють від су­ті справ, аби не допу­сти­ти, щоб при­йшов той, хто змо­же їх ви­кри­ти.

Ни­ні­шній склад пар­ла­мен­ту не зда­тен на­ро­ди­ти ні­чо­го які­сні­шо­го за уряд Яце­ню­ка. То­му що він сам не­аде­ква­тний зав­да­н­ням, які сто­ять пе­ред су­спіль­ством. Че­рез рі­зні об­ста­ви­ни. Пер­ша при­чи­на — в умо­вах зу­бо­жі­н­ня олі­гар­хи по­чу­ва­ю­ться ко­ро­ля­ми: ні­хто, крім них, не мо­же про­фі­нан­су­ва­ти вла­сні ви­бо­ри, пар­тії, то­му вони на­би­ра­ють у свої ко­ман­ди ко­го за­хо­чуть, і по­тім че­рез мо­ту­зо­чки керують ни­ми і пар­ла­мен­том. Дру­га при­чи­на — Ре­во­лю­ція при­ве­ла в Ра­ду лю­дей про­сто з ву­ли­ці: вони актив­ні, але зов­сім не під­го­тов­ле­ні на­сам­пе­ред фа­хо­во до дер­жав­ни­цької ро­бо­ти.

Та­кий пар­ла­мент на­ро­див ні­кчем­ний і ко­ри­сли­вий уряд, а те­пер не знає, що з ним ро­би­ти. Ре­во­лю­ції, якщо вони де­мо­кра­ти­чні, здій­сню­ю­ться для роз­ши­ре­н­ня ви­бор­чо­го пра­ва. А в нас во­но нав­па­ки по­гір­ши­ло­ся. То­му в нас і від­бу­ва­є­ться ця ко­ло­тне­ча в ста­ка­ні во­ди. Ні на що з то­чки зору про­грам­них під­хо­дів, ба­че­н­ня стру­кту­ри уря­ду й осіб, які ма­ють у ньо­му пра­цю­ва­ти, цей пар­ла­мент не зда­тний.

Ця кри­за бу­де тя­гну­ти­ся. І цей рік бу­де та­ким же тяж­ким, як і по­пе­ре­дній.

На­ше зав­да­н­ня — про­ве­сти аде­ква­тні ви­бо­ри.

«ВИ­БО­РИ ЦЕ НЕ­ДО­РО­ГО, НА­БА­ГА­ТО ДО­РОЖ­ЧЕ УТРИ­МУ­ВА­ТИ НЕ­ЕФЕ­КТИВ­НУ ВЛА­ДУ» Ан­дрій НО­ВАК, го­ло­ва Ко­мі­те­ту еко­но­мі­стів Укра­ї­ни:

— Оцін­ки ді­яль­но­сті уря­ду, щоб вони бу­ли об’єктив­ні, по­вин­ні ро­би­ти ви­клю­чно на основ­ні ста­ну на­ціо­наль­ної еко­но­мі­ки.

Не­має жо­дно­го се­кто­ру еко­но­мі­ки, під­се­кто­ру і на­віть під-під­се­кто­ру, де хо­ча б не бу­ло па­ді­н­ня, не ка­жу вже про зро­ста­н­ня. При чо­му па­ді­н­ня від­бу­ло­ся за ми­ну­лий рік не на лі­че­ні від­со­тки, а на де­ся­тки. І це, по­при те що остан­ні два ро­ки Укра­ї­на отри­му­ва­ла мас­шта­бну фі­нан­со­ву до­по­мо­гу з рі­зних дже­рел. Зви­чай­но, на вій­ну, в прин­ци­пі, все мо­жна бу­ло б спи­са­ти, але це мо­жна бу­ло б зро­зу­мі­ти, як­би Укра­ї­на за­ли­ши­ла­ся на один- ці зі сво­ї­ми про­бле­ма­ми. А так, практично увесь цивілізований світ до­по­ма­гає Укра­ї­ні, від­кри­ва­ю­чи рин­ки, за­про­ва­джу­ю­чи ЗВТ і на­да­ю­чи мас­шта­бну фі­нан­со­ву до­по­мо­гу.

Со­ці­аль­ні про­бле­ми бу­ли шту­чно ство­ре­ні ни­ні­шнім уря­дом, коли бу­ла за­про­ва­дже­на стра­те­гія, аб­со­лю­тно не­пра­виль­на, «за­тя­гу­ва­н­ня по­ясів». Еко­но­мі­чна по­лі­ти­ка ма­ла бу­ти зов­сім ін­шою. Слід бу­ло про­во­ди­ти кон­тро­льо­ва­ну емі­сію грив­ні, по­квар­таль­но під­ви­щу­ю­чи со­ці­аль­ні стан­дар­ти. То­ді б у нас вну­трі­шній ри­нок не зву­жу­вав­ся, як за­раз, а нав­па­ки зро­став. Та­ким чи­ном вну­трі­шній спо­жи­вач час­тко­во ком­пен­со­ву­вав втра­ту зов­ні­шньо­го, зокре­ма й російського.

Із гли­бо­кої со­ці­аль­но-еко­но­мі­чної і по­лі­ти­чної кри­зи в де­мо­кра­ти­чних дер­жав є ли­ше один ви­хід — це ви­бо­ри. Ді­ю­ча ко­а­лі­ція, хоч би як во­на пе­ре­став­ля­ла між со­бою грав­ців, на ні­які те­хно­кра­ти­чні уря­ди не зда­тна. Якщо ми хо­че­мо ін­ший ре­зуль­тат, нам по­трі­бні ін­ші «до­дан­ки». По­ки що ми ж пе­ре­став­ля­є­мо 20 ро­ків одних і тих са­мих.

І не тре­ба бо­я­ти­ся, що ска­жуть аме­ри­кан­ці, МВФ, чи ще хтось... За два ро­ки вій­ни в Укра­ї­ні від­бу­ли­ся три ви­бор­чі кам­па­нії. І ні­чо­го, ви­три­ма­ли. Ви­бо­ри — це не про­бле­ма. І ви­бо­ри це не є до­ро­го, на­ба­га­то до­рож­че утри­му­ва­ти не­ефе­ктив­ну вла­ду.

УЧОРА ВЕР­ХОВ­НА РА­ДА ПІД ПРИ­ВО­ДОМ ВИ­КО­НА­Н­НЯ ЄВ­РО­ІН­ТЕ­ГРА­ЦІЙ­НИХ ЗА­КО­НІВ ДО­ЗВО­ЛИ­ЛА ДЕР­ЖАВ­НИМ ЧИ­НОВ­НИ­КАМ ТА ПО­ЛІ­ТИ­КАМ «БРЕ­ХА­ТИ» ПРО СВОЇ СТА­ТКИ. ЗА­КО­НОМ № 4056 НА РІК ВІД­КЛА­ДЕ­НО НА­СТА­Н­НЯ КРИ­МІ­НАЛЬ­НОЇ ВІД­ПО­ВІД­АЛЬ­НО­СТІ ЗА НЕ­ПРАВ­ДИ­ВІ ВІ­ДО­МО­СТІ В ДЕ­КЛА­РА­ЦІ­ЯХ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.