ПОДОРОЖІ

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Алі­на ВАВРИНЮК

Хар­ків­ський ве­сіль­ний фо­то­граф Сер­гій Онищенко жив зви­чай­ні­сінь­ким жи­т­тям, до­ки одно­го дня не зі­брав ре­чі й не по­дав­ся у по­до­рож Азі­єю. Із со­бою за­хо­пив гі­та­ру та фо­то­апа­рат, гро­шей мав ли­ше з 1000 до­ла­рів. Від­то­ді ми­ну­ло два з по­ло­ви­ною ро­ки. Сер­гій проїхав понад 20 000 кі­ло­ме­трів, відвідав до п’ятнад­ця­ти кра­їн та ор­га­ні­зу­вав біль­ше 250 ім­про­ві­зо­ва­них кон­цер­тів сво­го соль­но­го про­е­кту Make Like a Tree. За­раз ман­дрів­ник га­стро­лює Укра­ї­ною: пред­став­ляє не ли­ше свою му­зи­ку, а й фо­то­ви­став­ку вла­сних пей­за­жів та вла­сно­руч зня­тий фільм про жи­те­лів Па­пуа Но­вої Гві­неї.

«ТРЕ­БА ПРО­СТО ЇХА­ТИ І РО­БИ­ТИ ТЕ, ЩО ХО­ЧЕШ»

«Це бу­ла моя мрія з ди­тин­ства: за­йма­ти­ся дво­ма сво­ї­ми улю­бле­ни­ми спра­ва­ми — гра­ти му­зи­ку та по­до­ро­жу­ва­ти, — роз­по­від­ає Сер­гій. —І я зав­жди ду­мав, що це ду­же скла­дно. Але якщо ти чо­гось хо­чеш і ро­биш пер­ший крок, то з ко­жним на­сту­пним — де­да­лі лег­ше. Я був у Хар­ко­ві, пра­цю­вав там ве­сіль­ним фо­то­гра­фом. Му­зи­ка бу­ла своє­рі­дним хо­бі. Зав­жди ду­мав: як мо­жна со­бі до­зво­ли­ти по­до­ро­жу­ва­ти, ди­ви­ти­ся світ? А ви­яви­ло­ся, що тре­ба про­сто їха­ти та ро­би­ти те, що ти хо­чеш. Я по­їхав на Схід і по­чав там гра­ти му­зи­ку. По­чав з Ки­таю. А по­тім — Ла­ос, В’єтнам, Кам­бо­джа, Ма­лай­зія, Сін­га­пур, Індонезія, Па­пуа Но­ва Гвінея, Ав­стра­лія, Но­ва Зе­лан­дія...»

Ку­ди їха­ти, му­зи­кант не пла­ну­вав, все скла­да­лось ім­про­ві­зо­ва­но. Їхав в одну кра­ї­ну, по­тім ди­вив­ся по кар­ті, ку­ди ще мо­жна отри­ма­ти ві­зу. Кон­цер­ти ор­га­ні­зо­ву­вав сам. Зви­чай­но, де­я­кі лю­ди до­по­ма­га­ли. Пе­ре­ва­жно це бу­ли вла­сни­ки клу­бів чи ін­ших за­кла­дів. Зна­хо­ди­ти ау­ди­то­рію для сво­єї твор­чо­сті ви­я­ви­лось не­скла­дно: за сло­ва­ми хар­ків’яни­на, якось так тра­пля­є­ться, що лю­ди

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.