«ГАР­НИЙ ПРИ­ВІД ДЛЯ ПРОСВІТНЬОЇ РО­БО­ТИ»

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

— Скіль­ки ча­су зна­до­би­ться, щоб но­ві топоніми при­жи­лись?

— Важ­ко ска­за­ти. Для стар­шо­го по­ко­лі­н­ня — для тих, ко­му за 70 — 80 ро­ків — ста­рі на­зви не є чу­жи­ми, вони їх пам’ята­ють від ба­тьків. Най­більш скла­дно но­ві топоніми спри­ймає по­ко­лі­н­ня середнього ві­ку. Ба­га­то з цих лю­дей навряд чи вза­га­лі змо­жуть зви­кну­ти­ся з но­ви­ми на­зва­ми — бу­дуть по­вто­рю­ва­ти ті, що бу­ли. Мо­лодь у цьо­му пла­ні на­ла­што­ва­на про­гре­сив­ні­ше.

До но­вих назв мо­жуть зви­ка­ти і п’ять, і де­сять ро­ків — усе за­ле­жить від лю­дей.

— Що тре­ба, щоб де­ко­му­ні­за­ція в Укра­ї­ні від­бу­ла­ся успі­шно?

— Мо­жна го­во­ри­ти про не­до­ско­на­лість чин­но­го за­ко­но­дав­ства — во­но справ­ді не­до­ско­на­ле. Але для ме­не го­лов­ний кри­те­рій — спра­цю­ва­ло чи не спра­цю­ва­ло вза­га­лі. У прин­ци­пі, спра­цю­ва­ло — з усі­ма «ви­ви­ха­ми» і про­бле­ма­ми. Бу­ли обго­во­ре­н­ня. На­род хо­тів ви­сло­ви­ти­ся — ви­сло­вив­ся. На­зви за­про­по­ну­ва­ли. Об­су­ди­ли. Це — гар­ний при­від для просвітньої ін­фор­ма­цій­ної ро­бо­ти. Спо­сіб по­ясни­ти, чо­му та­кі про­це­си ва­жли­ві, чо­му на ці ре­чі тре­ба йти. Якщо хо­че­те — це ро­бо­та над за­галь­но­осві­тнім рів­нем гро­ма­дян Укра­ї­ни. І це — ро­бо­та не ли­ше дер­жа­ви, а й гро­мад­сько­сті, на­у­ков­ців — усіх ра­зом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.