«ПЕ­РЕ­ЙМЕ­НУ­ВА­Н­НЯ ТРЕ­БА ОБГО­ВО­РЮ­ВА­ТИ ІЗ ГРО­МА­ДОЮ»

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

— Які вда­лі при­кла­ди но­вих то­по­ні­мів ви спо­сте­рі­га­ли в Укра­ї­ні?

— Для ме­не най­вда­лі­ші при­кла­ди — коли вда­ло­ся по­вер­ну­ти істо­ри­чну на­зву. Був Ар­те­мівськ — став Ба­хмут. До­бре, коли на­зва від­по­від­ає істо­рії і тра­ди­ці­ям, нор­маль­но спри­йма­є­ться на­се­ле­н­ням, при­ро­дна. У Чер­ні­гів­ській області не­що­дав­но пе­ре­йме­ну­ва­ли 16 на­се­ле­них пун­ктів. Бу­ло се­ло Ча­па­єв­ка Мен­сько­го ра­йо­ну Чер­ні­гів­ської області, де ба­га­то са­дів — його і пе­ре­йме­ну­ва­ли на Са­до­ве. У да­но­му ра­зі «пло­до­во-ягі­дна» на­зва грає, бо це — бренд. Або бу­ло у то­му ж ра­йо­ні се­ло Ба­ба. По­ду­ма­ли, що Баб­ська сіль­ська ра­да — не зву­чить, і пе­ре­йме­ну­ва­ли його за на­звою мі­сце­вої цер­кви.

— Яку участь у пе­ре­йме­ну­ван­ні ма­ють бра­ти гро­ма­ди?

— У будь-яко­му ра­зі та­кі пи­та­н­ня тре­ба обго­во­рю­ва­ти із гро­ма­дою. На­віть якщо це ви­ли­ва­є­ться у дій­ство, яке бу­ло у Щор­сі у ве­ре­сні минулого ро­ку, з кри­ка­ми «Хри­сто­про­дав­ці!» і «Ви по­ся­га­є­те на свя­те!» Ледь не ді­йшло до бій­ки. Тим не мен­ше, лю­ди поговорили, ви­пле­сну­ли енер­гію. Адже пи­та­н­ня тре­ба бу­ло по­ру­ши­ти. За­раз про­сто че­ка­є­мо рішення Вер­хов­ної Ра­ди що­до пе­ре­йме­ну­ва­н­ня мі­ста. Не тре­ба мо­їм зем­ля­кам ма­ти пев­них ілю­зій — є за­кон і бу­де його ви­ко­на­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.