«ДУ­ЖЕ ВРА­ЗИ­ЛИ ЖИ­ТЕ­ЛІ ПА­ПУА НО­ВОЇ ГВІ­НЕЇ»

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Сер­гій Онищенко спро­бу­вав себе й у ро­лі ре­жи­се­ра. Під час сво­єї подорожі са­мо­туж­ки відзняв до­ку­мен­таль­ний фільм про Па­пуа Но­ву Гві­нею.

«У Па­пуа Но­вій Гві­неї я зу­стрів лю­дей, що жи­вуть у джун­глях і май­же не ко­ри­сту­ю­ться гро­ши­ма, — ді­ли­ться ман­дрів­ник. — Ні Ін­тер­не­ту, ні комп’юте­рів, ні еле­ктри­ки — ні­чо­го не­має. Вони ду­же ма­ло всьо­го ма­ють, але все одно ви­гля­да­ють ща­сли­ви­ми. І це, ме­ні зда­є­ться, ве­ли­кий при­клад для всьо­го люд­ства за­га­лом. Бо не по­трі­бні всі ці ма­те­рі­аль­ні шту­ки, що нам за­раз ко­жно­го дня на­ма­га­ю­ться нав’яза­ти. Но­вий те­ле­фон, но­вий но­ут­бук... Ща­стя не в то­му, щоб ба­га­то ма­ти. Мо­жна бу­ти ща­сли­вим, ма­ю­чи не­ба­га­то. І ці лю­ди ду­же ме­не вра­зи­ли. Вони про­сто жи­вуть со­бі у джун­глях, ви­ро­щу­ють пов­ні­стю все, що їм по­трі­бно для їжі. Вони по­лю­ють і за­йма­ю­ться ри­баль­ством. Так, це при­мі­ти­візм, але цей при­мі­ти­візм ро­бить їх ща­сли­ви­ми. І це ду­же кру­то».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.