ПО­СИЛ­КИ ДО­БРО­ТИ

Пи­сьмен­ни­ця Ка­те­ри­на Єго­ру­шкі­на до­по­ма­гає ді­тям, чиї ба­тьки за­ги­ну­ли на Май­да­ні і на схо­ді кра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

«Кіль­ка ро­ків до Май­да­ну я не ці­ка­ви­ла­ся но­ви­на­ми і жи­ла у сво­є­му сві­ті, спов­не­но­му до­бри­ми лю­дьми, твор­чі­стю, ці­ка­ви­ми про­е­кта­ми. То­му жор­сто­ке по­би­т­тя сту­ден­тів для ме­не ста­ло куль­тур­ним шо­ком: я не ду­ма­ла, що у ХХІ столітті та­ке мо­жли­во. Це спо­ну­ка­ло ме­не ви­йти за ме­жі вла­сно­го сві­ту — щоб шу­ка­ти то­чки до­ти­ку і до­по­ма­га­ти іншим... А коли ста­ла­ся лю­тне­ва тра­ге­дія — я не зна­хо­ди­ла со­бі мі­сця, до­ки не з’яви­лась ідея про­е­кту «По­сил­ки До­бро­ти»: по­да­ру­ва­ти ді­ткам загиблих Ге­ро­їв кра­плин­ку те­пла — до­брі книж­ки, ігра­шки ру­чної ро­бо­ти, ди­ски з хо­ро­шою му­зи­кою і всі­ля­кі ду­шев­ні ре­чі від ба­га­тьох укра­їн­ців», — роз­по­від­ає Ка­те­ри­на Єго­ру­шкі­на.

З то­го ча­су — від кві­тня 2014 ро­ку — ді­ткам бу­ло від­прав­ле­но понад 400 по­си­лок. «Пер­шу «По­сил­ку До­бро­ти» — для одні­єї ба­га­то­ді­тної ро­ди­ни ге­роя Не­бе­сної Со­тні — зби­ра­ли на­при­кін­ці бе­ре­зня 2014 ро­ку. Дру­гу па­ку­ва­ли для ді­тей за­ги­бло­го у Кри­му укра­їн­сько­го вій­сько­во­го. А да­лі вже пе­ре­да­ва­ла ма­со­во: всім ді­тям загиблих на Май­да­ні, по­тім — си­ро­там вій­сько­вих... До на­пов­не­н­ня по­си­лок до­лу­чи­ло­ся ба­га­то хо­ро­ших лю­дей, то­му на­ші по­да­рун­ки ста­ва­ли де­да­лі змі­стов­ні­ши­ми. Ро­бо­та за­ки­пі­ла», — про­дов­жує Єго­ру­шкі­на.

Спи­ски ді­тей Ка­те­ри­на отри­мує від пси­хо­ло­гів і гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій, які пра­цю­ють із цими сім’ями. «Буває, що ро­ди­чі загиблих звер­та­ю­ться до нас на­пря­му: ін­ко­ли з кон­кре­тни­ми по­ба­жа­н­ня­ми-по­тре­ба­ми, але ча­сті­ше зі сло­ва­ми: «Пе­ре­дай­те щось до­бре ди­ти­ні, про­сто як знак ува­ги. Нам ва­жли­во зна­ти, що Укра­ї­на про нас пам’ятає», — роз­по­від­ає іні­ці­а­тор про­е­кту. — Ре­а­кція на по­да­рун­ки за­зви­чай те­пла, від­чу­ва­є­ться вдя­чність... При­га­ду­є­ться одна історія, коли ма­ма дів­чин­ки, в якої зник та­то на вій­ні, по­про­си­ла: «На­ді­шліть дів­чин­ці будь-що, аби во­на ду­ма­ла, що це від та­та. Во­на його так лю­бить».

ЩО ПРИ­НО­СИ­ТИ

«У ко­жен подарунок ми на­ма­га­є­мо­ся по­кла­сти кіль­ка хо­ро­ших кни­жок — те­ра­пев­ти­чних чи про­сто до­брих, на­ди­ха­ю­чих. Також обов’яз­ко­во — на­бо­ри для твор­чо­сті, ігри, па­зли, ма­те­рі­а­ли для ма­лю­ва­н­ня, кан­цто­ва­ри, ігра­шки ру­чної ро­бо­ти, за мо­жли­во­сті — одяг і взу­т­тя. У нас ще є ідея по­да­ру­ва­ти ді­ткам на­вчаль­ні план­ше­ти, але по­ки що ко­штів на її вті­ле­н­ня не ви­ста­чає. Ду­же акту­аль­ні по­да­рун­ки для під­лі­тків, бо для ці­єї ві­ко­вої ка­те­го­рії зав­жди є не­ста­ча... Хто вміє ро­би­ти щось ру­ка­ми — мо­жна по­ши­ти ігра­шки та су­мо­чки, зро­би­ти при­кра­си для дів­чат то­що. Нам на­віть ви­ти­нан­ки і ди­тя­чі ма­люн­ки над­си­ла­ли! Звіс- но, є і свої ви­мо­ги до подарунків: при­йма­є­мо все у ста­ні но­во­го чи май­же но­во­го», — пе­ре­ра­хо­вує Ка­те­ри­на.

ЯК ДО­ЛУ­ЧИ­ТИ­СЯ

Мож на на пи са ти без по се ред - ньо Ка те ри ні Єго руш кі ній на Facebook, а також до­лу­чи­ти­ся до груп у Facebook та « ВКон так - ті » — « По сил ки Доб ро ти » . Там вка за ні всі ак ту аль ні по тре би і зві­ти. Ко­му зру­чні­ше пе­ре­да­ва­ти ко­шти, но­мер кар­тки ПриватБанку: 5168 7572 3160 3822.

Те­ле­фо­ни: (063) 343 70 54, (066) 315 29 39; ssonechko@ukr.net.

ФОТО З FACEBOOK ZOZYLYABOOK

НА ФОТО — ДИ­ТИ­НА ВИ­МУ­ШЕ­НИХ ПЕ­РЕ­СЕ­ЛЕН­ЦІВ, ЯКА ВЖЕ ОТРИ­МА­ЛА СВОЇ КНИЖ­КИ У РАМ­КАХ ПРО­Е­КТУ #ZOZYLYAKIDS. ЩЕ КІЛЬ­КА ТИ­СЯЧ РО­ДИН ЗА­РЕ­Є­СТРУ­ВА­ЛИ­СЯ НА САЙ­ТІ ІНІ­ЦІ­А­ТИ­ВИ І ЧЕ­КА­ЮТЬ НА ПО­ДА­РУН­КИ

ПИ­СЬМЕН­НИ­ЦЯ І КАЗКОТЕРАПЕВТ КА­ТЕ­РИ­НА ЄГО­РУ­ШКІ­НА ВЖЕ ЗІ­БРА­ЛА І ВІД­ПРА­ВИ­ЛА ДІ­ТЯМ ПОНАД 400 ПО­СИ­ЛОК. ЇЙ У ЦЬО­МУ ДО­ПО­МА­ГА­ЮТЬ КІЛЬ­КА СО­ТЕНЬ УКРА­ЇН­ЦІВ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.