МА­ГА­ЗИН СОЛIДАРНОСТI

Як не­по­трі­бні вам ре­чі мо­жуть врятувати люд­ське жи­т­тя

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Ще одна мо­жли­вість зро­би­ти до­бру спра­ву і при цьо­му не ви тра ти ти ані ко пій ки — це при нес ти ре чі, які вам вже не по тріб ні, у Solidarity Shop ( « Ма га зин со лі дар нос ті » — англ.). Ви при­но­си­те одяг, взу­т­тя, при­кра­си, книж­ки, ва зо­ни, хтось ін ший їх ку пує, а 100% ви­ру­че­них ко­штів йдуть на лі­ки, їжу та одяг для без­при­туль­них, на до­по­мо­гу людям з осо­бли ви ми по тре ба ми, літ нім лю - дям та ром­ським ро­ди­нам.

Цей ма­га­зин — про­ект уча­сни­ків єв­ро­пей­сько­го ру­ху мо­ло­дих лю дей « Мо лодь за мир » в Укра­ї­ні. «Solidarity Shop — це не тра­ди­цій­ний ма­га­зин, у нас не­має при­мі­ще­н­ня (хо­ча ми про ньо го мрі є мо, як мрі є мо від - кри­ти свій ма­га­зин і на­віть взя­ти на ро бо ту кіль кох без при - туль­них), ми про­сто збе­рі­га­є­мо свої ре чі в ко роб ках і бе ре мо участь у всіх мож ли вих ба ра - хол­ках і яр­мар­ках, — роз­по­від­ає «Дню» ко­ор­ди­на­тор про­е­кту Оль­га Ма­кар. — Ця ідея ви­ник ла два ро ки то му, ми під - гля­ну­ли її у Ри­мі: там Спіль­но­ті свя то го Егі дія ( рух « Мо лодь за мир » за ро див ся са ме все ре - ди­ні ці­єї спіль­но­ти в Іта­лії) ви­ді­ли­ли кіль­ка ан­га­рів, де ра­ні­ше сто я ли війсь ко ві лі та ки, і вони пе­ре­тво­ри­ли­ся на ма­га­зи­ни, де мож на ку пи ти все, від кар на валь них кос тю мів до ди - ва­нів. Це ви­гі­дно всім: одні лю­ди мо­жуть від­да­ти свої ста­рі ре­чі, ін­ші мо­жуть не­до­ро­го їх ку­пи­ти, тре­ті (за­зви­чай, ко­ли­шні без дом ні) влаш то ву ють ся там на ро­бо­ту — і все це до­по­ма­гає під­три­му­ва­ти ве­ли­кі про­е­кти з лі­ку­ва­н­ня СНІДу в Афри­ці. За­зви­чай ко­шти, що ми за­ро­бляє- мо у сво­є­му ма­га­зи­ні, ви­тра­ча­є­мо на лі ки для без при туль них та лі­тніх лю­дей з будинку пре­ста­рі­лих».

Ни­ні в про­е­кті за­ді­я­ні двоє лю дей, які ко ор ди ну ють увесь про­цес, і близь­ко де­ся­ти, що їм до по ма га ють. « Не дав но ми за - про­по­ну­ва­ли ді­тям, які бе­руть участь у на­ших про­е­ктах, при­не­сти на ба­ра­хол­ку свої ста­рі іграш ки і про да ва ти їх, щоб зі - бра ти гро ші на різ д вя ні по да - рун ки для бід них. Ді ти бу ли в за­хва­ті від ці­єї спра­ви, їм ду­же спо­до­ба­ло­ся і зби­ра­ти ігра­шки, і про­да­ва­ти. Тож те­пер ми бу­де­мо за­лу­ча­ти їх ча­сті­ше, — роз­по ві дає Оль га. — Та кож час то ми пе че мо кек си, пи ро ги, тор - ти — щось сма­чнень­ке зав­жди до­бре про­да­є­ться».

ЩО ПРИ­НО­СИ­ТИ

При­кра­си, рі­зні аксе­су­а­ри, кан ц то ва ри, блок но ти, лис тів - ки, су час ні кни ги. Будь- які одяг і взу­т­тя. Су­мо­чки. Не­ве­ли­кі ре­чі для до­му: ча­шки, годинники, кар­ти­ни, ва­зи, ка­кту­си, ди тя чі іг раш ки та кни ги. Го - лов­ні умо­ви: ре­чі по­вин­ні бу­ти чис ти ми та в хо ро шо му ста ні. Най­кра­щий кри­те­рій — спи­та­ти себе: «Ая б це ку­пив?».

ЯК ДО­ЛУ­ЧИ­ТИ­СЯ

Щоб при­не­сти ре­чі, по­трі­бно за­те­ле­фо­ну­ва­ти за но­ме­ром ( 093) 374 91 19 і до мо ви ти ся про зу стріч. Мож на та кож пи - са ти на Facebook- сто рін ку ма - га зи ну — Solidarity shop. Ще мож на до по мог ти про да ва ти ре­чі на ба­ра­хол­ках.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.