КНИ­ГИ – ДЛЯ ДIТЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦIВ

Як лі­те­ра­тур­ні сві­ти до­по­ма­га­ють ада­пту­ва­ти­ся до ре­аль­но­сті

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ма­рія СЕМЕНЧЕНКО, «День»

Коли у ли­сто­па­ді 2015 ро­ку Анас та сія Школ ді на і Ки ри ло Дят лик іні ці ю ва ли про ект #ZozylyaKIDS, у рам­ках якого над си ла ють книж ки ді тям пе - ре­се­лен­ців з Дон­ба­су та Кри­му, во ни на віть уяви ти не мог ли, на скіль ки за тре бу ва ним ста не їхня іні­ці­а­ти­ва.

« Кни ги фор му ють сві то - гляд, а гар­ні укра­їн­ські книж­ки до по мо жуть вклю чи ти ся в ук ра ї но мов не сус піль ст во і про­сто ада­пту­ва­ти­ся на но­во­му мі­сці», — роз­по­від­ає Ана­ста­сія про ідею про­е­кту.

Книж ки під би ра ють за ві - ком ди ти ни та її ін те ре са ми. Для то­го щоб ди­ти­на отри­ма­ла ком­плект із двох ви­дань, ба­тьки ма­ють зай­ти на сайт про­е­кту kids.zozylya.com і заповнити ан ке ту. Анас та сія Школ ді на роз­по­від­ає «Дню», що спо­ча­тку во ни от ри ма ли на про ект мі­кро- грант ООН — 7 500 гри - вень, а та кож під трим ку від « Ви дав ниц т ва Ста ро го Ле - ва » і гро­мадсь кої ор га ні за ції «Крим SOS».

« Грант до зво лив нам ку пи - ти 210 книг для 105 ді­тей рі­зно­го ві­ку. Зго­дом нам вда­ло­ся зі­бра­ти ще 10 ти­сяч гри­вень, і ми ку пи ли ще 316 кни жок. Але цьо го все од но бу ло не до стат - ньо — на на­шо­му сай­ті вже за­ре єс т ро ва но близь ко чо ти рьох ти сяч за явок на от ри ман ня книг», — роз­по­від­ає Ана­ста­сія. За її сло­ва­ми, кни­ги по­трі­бні, і акція ви­йшла за­тре­бу­ва­на, вони на­віть не ду­ма­ли, що про­ект про три ває до лю то го. Але він три ває, а от же, всі ми мо­же мо до лу чи ти ся до ньо го гар ни ми ук ра їнсь ки ми книж ка ми для ді­тей.

ЧИМ ДО­ПО­МОГ­ТИ

Но­ви­ми ди­тя­чи­ми кни­га­ми, також не­но­ви­ми, але в хо­ро­шо­му ста ні і без яв них по шкод - жень, гро ши ма на при дбан ня книг..

ЯК ДО­ЛУ­ЧИ­ТИ­СЯ

Кни­ги мо­жна над­си­ла­ти до Ки­є­ва на від­ді­ле­н­ня «Но­вої пошти» №187, Ана­ста­сії Школ­ді­ній. Те­ле­фон: (093) 414 94 89. Кар­тка ПриватБанку для пе­ре­ка­зу гро­шей: 5211 5374 3686 3596 Ки­ри­ло Дя­тлик.

Зві­ти про за­ку­пів­лю книг та їх від­прав­ле­н­ня пу­блі­ку­ють на сто­рін­ці ZozylyaKIDS у Facebook.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.