Ста­ра хо­ру­гва і скуль­пту­ри Пін­зе­ля...

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Йо­сип МАРУХНЯК, Львів, фото ав­то­ра

У Льво­ві показують скар­би кня­жої цер­кви свя­то­го Ми­ко­лая

На ви­став­ці «Скар­би кня­жої цер­кви св. Ми­ко­лая у Льво­ві», яка від­кри­лась у Му­зеї істо­рії ре­лі­гії, пред­став­ле­ні ста­рі цер­ков­ні кни­ги, бо­го­слу­жбо­вий ін­вен­тар, но­тні за­пи­си кня­жо­го храму свя­то­го Ми­ко­лая. Впер­ше за кіль­ка­сот ро­ків від­ві­ду­ва­чі му­зею змо­жуть по­ба­чи­ти від­ре­став­ро­ва­ні скуль­пту­ри ан­ге­лів з вів­та­ря у сти­лі ро­ко­ко чи іко­но­ста­су дру­гої по­ло­ви­ни XVIII сто­лі­т­тя, що не збе­ріг­ся до на­шо­го ча­су, й уні­каль­ні зо­бра­же­н­ня і кон з най­дав­ні­шої хо­ру­гви мі­ста — 1760-х ро­ків. Зга­да­ні де­рев’яні фі­гу­ри ан­ге­лів XVIII сто­лі­т­тя не­що­дав­но зна­йде­ні у хра­мі на дзвіниці. Ці уні­каль­ні зраз­ки де­рев’яної са­краль­ної скуль­пту­ри по­рів­ню­ють з най­кра­щи­ми ми­сте­цьки­ми зраз­ка­ми цьо­го пе­рі­о­ду, що оздо­блю­ва­ли укра­їн­ські хра­ми. Фа­хів­ці при­пу­ска­ють, що це мо­жуть бу­ти ро­бо­ти Пін­зе­ля або ж ко­гось з його учнів.

«За­га­лом, ві­до­мо не так ба­га­то укра­їн­ських цер­ков, де збе­ре­гла­ся б скуль­пту­ра у сти­лі ро­ко­ко та ба­ро­ко — пе­рі­од захоплення та за­по­зи­чень з ла­тин­ських обря­до­вих пра­ктик був до­сить ко­ро­тким і три­вав ли­ше кіль­ка де­ся­ти­літь. А вра­хо­ву­ю­чи, що з іко­но­ста­су XVII ст. збе­ре­гла­ся ли­ше іко­на Бо­го­ро­ди­ці Оди­гі­трії, яку зу­си­л­ля­ми свя­ще­ни­ків та па­ра­фі­яль­ної гро­ма­ди 2013 ро­ку бу­ло від­ре­став­ро­ва­но, зна­йде­ні скуль­пту­ри на­бу­ва­ють осо­бли­во­го зна­че­н­ня», — ка­же до­слі­дник істо­рії хра му, ди рек тор На уко вої бі б ліо те ки ЛНУ ім. Іва­на Фран­ка Василь Кметь.

Сьо­го­дні ж до­бре за­хо­ва­ні на дзвіниці цер­кви пам’ятки в онов­ле­но­му ви­гля­ді по­ста­ли пе­ред львів’яна­ми зав­дя­ки пра­ці спів­ро­бі­тни­ків Львів­ської фі­лії На­ціо­наль­но­го на­у­ко­во-до­слі­дно­го ре­став­ра­цій­но­го цен­тру Укра­ї­ни, яку очо­лює на­ро­дний ху­до­жник Ми­ро­слав Откович.

Окремої ува­ги за­слу­го­вує й іко­но­пис най­дав­ні­шої хо­ру­гви з міського храму 1760 ро­ку, який також пред­став­ле­ний на екс­по­зи­ції. На одно­му бо­ці хо­ру­гви — образ свя­ти­те­ля Ми­ко­лая. Це уні­каль­не зо­бра­же­н­ня, най­імо­вір­ні­ше — ко­пія дав­ньої на­мі­сної іко­ни, ори­гі­нал якої не збе­ріг­ся до на­шо­го ча­су.

Цер­ква свя­то­го Ми­ко­лая є най­дав­ні­шим збе­ре­же­ним хра­мом Льво­ва. Його за­клав князь Да­ни­ло Га­ли­цький, а пер­ша пи­сьмо­ва згад­ка да­ту­є­ться 1292 ро­ком. Го­лов­ні її му­ри, за­кла­де­ні понад ві­сім сто­літь то­му, ви­сто­я­ли до­ни­ні.

Ви­став­ка в Му­зеї істо­рії ре­лі­гії три­ва­ти­ме мі­сяць, а по­тім усі екс­по­на­ти по­вер­ну­ться до храму свя­то­го Ми­ко­лая.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.