ФОТОФАКТ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

Хар­ків­сько­му те­а­тру «Пре­кра­сні кві­ти» ли­ше п’ять ро­ків. На ки­їв­ській сце­ні він упер­ше з’явив­ся на ГО­ГОЛЬ-ФЕСТІ й одра­зу ж під­ко­рив до­свід­че­ну пу­блі­ку цьо­го кре­а­тив­но­го фе­сти­ва­лю. А дня­ми ви­ста­вою «DRAKULA», що від­бу­ла­ся під бур­хли­ві опле­ски пе­ре­пов­не­но­го за­лу, стар­ту­вав все­укра­їн­ський «DRAKULAТУР», ор­га­ні­зо­ва­ний но­во­ство­ре­ним агент­ством «ПРО­про­да­кшн Укра­ї­на», яке очо­лює про­дю­сер і ре­жи­сер Сер­гій Про­скур­ня. Він ві­до­мий не ли­ше сво­ї­ми чи­слен­ни­ми ме­га­про­е­кта­ми, серед яких те­а­траль­ний фе­сти­валь «Бе­ре­зі­л­ля» і ні — Сер­гій Баб­кін (Дра­ку­ла), Ігор Клю­чник (Джо­на­тан Хар­кер), Сні­жа­на Баб­кі­на (Мі­на), Окса­на Чер­ка­ши­на (Лю­сі) і Де­нис Чме­льов (до­ктор Ван Хел­сінг).

Уся ви­ста­ва, по су­ті — фі­лі­гран­но скро­є­ний лан­цюг пла­сти­чних етю­дів, та­ких зна­йо­мих будь-яко­му сту­ден­то­ві те­а­траль­но­го ви­шу. Пла­сти­ка — не­змін­ний ін­стру­мент в істо­рії те­а­тру — від дав­ньо­гре­цький хо­рів, че­рез ко­ме­дію де­льар­те, до ві­до­мих ва­хтан­гов­ських сце­нок, які, ви­га­да­ні май­стром, так при­кра­си­ли «дов­го­жи­тель­ку» «Прин­це­су Ту­ран­дот». Кон­це­пція те­ат-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.