«За піль­го­ве кре­ди­ту­ва­н­ня»

Учора пе­ре­се­лен­ці в рі­зних мі­стах ви­ма­га­ли ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня з жи­тлом

Den (Ukrainian) - - День України - ФОТО АВ­ТО­РА Ві­та­лій АНДРОНІК, За­по­ріж­жя

17лю­то­го пе­ред пар­ла­мент­ськи­ми слу­ха­н­ня­ми з пи­тань вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб у низ­ці міст Укра­ї­ни пе­ре­се­лен­ці вла­шту­ва­ли акції «Нам по­трі­бен дім» (на­га­да­є­мо, «День» пи­сав про них у №26 від 16 лю­то­го). Зокре­ма у За­по­ріж­жі орі­єн­тов­но 15 пе­ре­се­лен­ців з пла­ка­та­ми та га­сла­ми «За піль­го­ве кре­ди­ту­ва­н­ня», «Дя­ку­є­мо во­лон­те­рам, ви­ма­га­є­мо дій від вла­ди» ви­йшли під сті­ни обл­держ­адмі­ні­стра­ції.

«Ми під­три­му­є­мо пе­ти­цію з піль­го­во­го кре­ди­ту­ва­н­ня ВПЛ, яка по­да­на пе­ре­се­лен­кою На­та­лі­єю Му­тик до Пре­зи­ден­та, — роз­по­від­ає пред­став­ни­ця гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Дон­ба­ська іні­ці­а­ти­ва «Міст» Ана­ста­сія Перепелиця. — Ми про­жи­ли тут фа­кти­чно два ро­ки, вій­на не за­кін­чу­є­ться, а по­стій­но­го жи­тла не ма­є­мо. Лю­ди, які роз­мі­сти­ли­ся у мо­дуль­но­му мі­сте­чку, жи­вуть в умо­вах ва­го­на-ку­пе. Це тим­ча­со­ве жит- ло, яке від по­ча­тку роз­ра­хо­ва­не на пів­ро­ку про­жи­ва­н­ня. На­ша ідея по­ля­гає у то­му, щоб пе­ре­се­лен­цям да­ли мо­жли­вість взя­ти піль­го­вий кре­дит, щоб бу­ла ство­ре­на дер­жав­на про­гра­ма з бу­дів­ни­цтва со­ці­аль­но­го жи­тла. Ми в жо­дно­му ра­зі не хо­че­мо щоб це бу­ло за ра­ху­нок за­по­ріж­ців чи ін­ших місцевих гро­мад». За сло­ва­ми Ана­ста­сії, акції на під­трим­ку ви­рі­ше­н­ня про­блем пе­ре­се­лен­ців від­бу­ли­ся також у Дні­про­пе­тров­ську, Льво­ві, Хар­ко­ві, Ко­но­то­пі та ін­ших мі­стах.

Після акції акти­ві­сти пла­ну­ють пе­ре­да­ти в обла­сну ра­ду ли­ста з про­по­зи­ці­єю роз­ро­би­ти ре­гіо­наль­ну про­гра­му з на­да­н­ня жи­тла або його піль­го­во­го кре­ди­ту­ва­н­ня для пе­ре­се­лен­ців, а також ство­ри­ти від­по­від­ну ро­бо­чу гру­пу, до якої уві­йшли б і представники від пе­ре­се­лен­ців.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.