Старт ве­ли­ко­го фут­бо­лу

Сьо­го­дні до­не­цький «Ша­хтар» зі­грає з ні­ме­цьким «Шаль­ке» в 1/16 фі­на­лу Лі­ги Єв­ро­пи УЄФА

Den (Ukrainian) - - День України - Під­го­ту­вав Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

УЛьво­ві, о 22.05, на «Аре­ні Львів» від­бу­де­ться пер­ший матч 1/16 фі­на­лу Лі­ги Єв­ро­пи між «Шахтарем» і «Шаль­ке». Цей по­єди­нок від­криє но­вих се­зон ве­ли­ко­го укра­їн­сько­го фут­бо­лу. Вже у на­сту­пну се­ре­ду, 24 лю­то­го, ки­їв­ське «Ди­на­мо» зі­грає в 1/8 фі­на­лу Лі­ги чем­піо­нів проти ан­глій­сько­го «Ман­че­стер Сі­ті». Вра­хо­ву­ю­чи той факт, що у вну­трі­шньо­му чем­піо­на­ті Укра­ї­ни три­ває пе­ре­р­ва на зи­мо­ве між­се­зо­н­ня, спор­тив­ні оглядачі стри­ма­но ко­мен­ту­ють шан­си на­ших клу­бів на пе­ре­мо­ги. Однак са­мі фут­бо­лі­сти на­ла­што­ва­ні ви­клю­чно на по­зи­тив­ний ре­зуль­тат.

— «Шаль­ке» — ду­же хо­ро­ша ко­ман­да. Я ди­вив­ся їхній остан- ній матч, одне мо­жу ска­за­ти то­чно, лег­ко нам не бу­де, — по­ді­лив­ся очі­ку­ва­н­ня­ми від гри ка­пі­тан «Ша­хта­ря» Да­ріо Ср­на. — Про­те я вва­жаю, що нам по си­лам прой­ти да­лі. Це ве­ли­кий клуб, з ве­ли­ки­ми тра­ди­ці­я­ми. Вони під­си­ли­ли­ся влі­тку, ку­пи­ли Бе­лан­да, він мо­же ба­га­то чо­го роз­ка­за­ти про на­шу команду. Все бу­де за­ле­жа­ти від то­го, як ми по­чне­мо гру, яка бу­де по­го­да. У нас бу­де ба­га­то ча­су на під­го­тов­ку до ма­тчу-від­по­віді.

На­га­да­є­мо, що ма­тчі у рам­ках прем’єр-лі­ги Укра­ї­ни з фут­бо­лу се­зо­ну 2015/ 2016 від­нов­ля­ться 5 бе­ре­зня грою до­не­цько­го «Ша­хта­ря» проти пол­тав­ської «Вор­скли».

ФОТО РЕЙ­ТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.