Ко­му ді­ли­ти на­дра?

Про ви­ве­де­н­ня зі сфе­ри кон­тро­лю Мі­н­еко­ло­гі­ї­на­фто­га­зо­вих ро­до­вищ

Den (Ukrainian) - - День України - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Усе­ре­ду Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля ви­сту­пи­ло з не­зви­чай­ною за­явою. «Мі­ні­стер­ство, від­по­від­аль­не за за­без­пе­че­н­ня кра­ї­ни енер­го­ре­сур­са­ми, не має ва­же­лів впли­ву на те, хто, як і в який спо­сіб ви­дає до­зво­ли на ви­ко­ри­ста­н­ня надр, то­ді як Дер­жгео­надр, що ви­дає до­зво­ли, не не­се жо­дної від­по­від­аль­но­сті за за­без­пе­че­н­ня кра­ї­ни га­зом. Не­об­хі­дно роз­ме­жу­ва­ти фун­кції двох мі­ні­стерств», — ци­тує прес-слу­жба, зда­ва­ло­ся б, ма­ло­по­мі­тно­го чи­нов­ни­ка — за­сту­пни­ка ди­ре­кто­ра де­пар­та­мен­ту з на­фто­га­зо­во­го ком­пле­ксу Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля Те­тя­ну Дов­жок. Але спра­ва, зві­сно, в то­му, що за да­ни­ми ті­єї ж слу­жби, ана­ло­гі­чної то­чки зору до­три­му­є­ться гла­ва Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля Во­ло­ди­мир Дем­чи­шин.

Зві­сно, кон­то­ра, що ви­дає лі­цен­зії, й осо­бли­во на га­зо­до­бу­ва­н­ня, — над­зви­чай­но хлі­бне мі­сце. Це твер­дже­н­ня не зда­сться та­кою вже ви­гад­кою, якщо при­га­да­ти не­що­дав­ні по­дії дов­ко- ла за­бор­го­ва­но­сті бю­дже­ту «Укр­на­фти» (їй то при­пи­ня­ли лі­цен­зії, то до­зво­ля­ли (при)від­но­ви­ти ви­до­бу­ток на цих же ро­до­ви­щах). Не ствер­джу­ва­ти­ме­мо, що на цьо­му хтось кон­кре­тний по­грів ру­ки. За­пи­та­є­мо про пра­во­мір­ність і до­ціль­ність про­по­но­ва­ної ро­кі­ров­ки Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля у про­фе­со­ра На­ціо­наль­ної ака­де­мії дер­жав­но­го управ­лі­н­ня при Президентові Укра­ї­ни, чле­на гро­мад­ської ра­ди при Мі­н­енер­го­ву­гіл­лі Ген­на­дія Ряб­це­ва.

«Зна­чу­щість і привабливість Дер­жгео­надр важ­ко пе­ре­оці­ни­ти, — ска­зав «Дню» екс­перт. — Про це, зокре­ма, свід­чить те, що спро­би ко­ли­шньо­го мі­ні­стра екології впли­ну­ти на при­зна­че­н­ня ке­рів­ни­ка цьо­го агент­ства ко­шту­ва­ли йо­му мі­ні­стер­сько­го крісла». Ряб­цев упев­не­ний, що пов­но­ва­же­н­ня Мі­н­еко­ло­гії не вар­то пе­ре­роз­по­ді­ля­ти. Якщо ж пі­ти цим шля­хом, то­ді зно­ву до­ве­де­ться ви­ді­ля­ти в окре­мі стру­кту­ри всіх тих, хто ви­дає рі­зні лі­цен­зії на надр о ви­ко­ри­ста­н­ня. Окре­мо що до­во­ди, окре­мо що­до гра вія або, ска­жі­мо, пі­ску, окре­мо що­до ура­ну.

«На мій по­гляд, слід уза­га­лі ви­ве­сти Дер­жгео­на­дра з під­по­ряд­ку­ва­н­ня мі­ні­стер­ства, щоб це був не­за­ле­жний від уря­ду ре­гу­лю­валь­ник, — го­рить він. — Мо­жна ство­ри­ти на­ціо­наль­ну ко­мі­сію за зраз­ком ті­єї, що діє, на­при­клад, уКа­на­ді.Во­на,єди­на­укра­ї­ні,за­йма­є­ться­ви­да­че­ю­до­зво­лів­на­про­ве­де­н­няв­сі­хбу­ро­ви­хро­біт,ін­ши­ми­сло­ва­ми,нав­се­при­ро­до ко­ри­сту­ва­н­ня. А у нас, щоб про­бу­ри­ти будь-яку свер­дло­ви­ну, тре­ба отри­ма­ти при­бли­зно 13 до­зво­лів».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.