«По­трі­бне по­лі­ти­чне рішення»

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Екс­перт — про при­чи­ни бло­ку­ва­н­ня Укра­ї­ною ра­ти­фі­ка­ції Рим­сько­го ста­ту­ту

Ге­не­раль­ний се­кре­тар між­на­ро­дної ор­га­ні­за­ції «Пар­ла­мен­та­рії за гло­баль­ні дії» Де­від До­нат-Кат­тін за­кли­кав Укра­ї­ну якнай­швид­ше прийня­ти Рим­ський ста­тут. На­га­да­є­мо, що Укра­ї­на 20 сі­чня 2000 ро­ку під­пи­са­ла Рим­ський ста­тут Між­на­ро­дно­го кри­мі­наль­но­го су­ду (МКС), однак до­сі не ра­ти­фі­ко­ва­ла цей до­ку­мент. Ни­ні­шня вла­да зо­бов’яза­ла­ся вжи­ти всіх за­хо­дів для ра­ти­фі­ка­ції Рим­сько­го ста­ту­ту в рам­ках Уго­ди про асо­ці­а­цію з ЄС. На­то­мість з іні­ці­а­ти­ви Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Пе­тра По­ро­шен­ка бу­ло вне­се­но змі­ни до Кон­сти­ту­ції, які вже прийня­то в пер­шо­му чи­тан­ні, що від­кла­да­ють ра­ти­фі­ка­цію Рим­сько­го ста­ту­ту Укра­ї­ною на 3 ро­ки.

І че­рез це, як за­зна­чив Дон­нат-Кат­тін, Укра­ї­на до­сі не є дер­жа­вою-уча­сни­ком МКС і не має змо­ги бра­ти участь у ро­бо­ті су­ду, хо­ча на неї по­ши­рю­є­ться його юрис­ди­кція.

«Ми ду­же спо­ді­ва­є­мо­ся, що Ра­да й Президент за під­трим­ки гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства зна­йде шлях, як ско­ро­ти­ти цей тер­мін до ма­кси­мум одно­го ро­ку і під­три­ма­ють курс між­на­ро­дно­го пра­во­су­д­дя, осо­бли­во сто­сов­но жертв кон­флі­кту на Дон­ба­сі. Ра­ти­фі­ка­ція Рим­сько­го ста­ту­ту бу­де га­ран­ту­ва­ти не­мо­жли­вість уни­кне­н­ня по­ка­ра­н­ня за між­на­ро­дні зло­чи­ни і, та­ким чи­ном, ста­не но­вим по­ча­тком для мир­них пе­ре­го­во­рів, де лі­де­ри бу­дуть пра­гну­ти до до­ся­гне­н­ня ре­аль­но­го, три­ва­ло­го і справедливого ми­ру», — за­зна­чив він.

За сло­ва­ми на­ро­дно­го де­пу­та­та, голови ко­мі­те­ту у закордонних спра­вах Вер­хов­ної Ра­ди Ган­ни Го­пко, існує за­твер­дже­ний ще в ли­пні минулого ро­ку план за­ко­но­дав­чо­го за­без­пе­че­н­ня реформ, який пе­ред­ба­чає ра­ти­фі­ка­цію Рим­сько­го ста­ту­ту в 2016 ро­ці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.