«НАМ НЕ­ОБ­ХІ­ДНО ОТРИ­МА­ТИ МО­ЖЛИ­ВІСТЬ ПОВ­НО­ЦІН­НО БРА­ТИ УЧАСТЬ У БО­РОТЬ­БІ З БЕЗКАРНІСТЮ ЗА НАЙ­ТЯЖ­ЧІ ЗЛО­ЧИ­НИ»

Den (Ukrainian) - - День Планети -

«День» звер­нув­ся до до­цен­та ка­фе­дри між­на­ро­дно­го пра­ва Ін­сти­ту­ту між­на­ро­дних відносин КНУ ім. Т. Г Шев­чен­ка Миколи ГНАТОВСЬКОГО з про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти за­яву ор­га­ні­за­ції, яка під­три­мує ефе­ктив­не фун­кціо­ну­ва­н­ня МКС і по­до­ла­н­ня без­кар­но­сті, і чо­му укра­їн­ська вла­да не ба­жає якнай­швид­ше ра­ти­фі­ко­ву­ва­ти Рим­ський ста­тут.

— Ця за­ява свід­чить про те, що між­на­ро­дне спів­то­ва­ри­ство сте­жить ува­жно за си­ту­а­ці­єю в Укра­ї­ні. Ми бе­зу­мов­но ма­є­мо ви­ко­на­ти взя­те на себе зо­бов’яза­н­ня за­вер­ши­ти про­цес при­єд­на­н­ня до Рим­сько­го ста­ту­ту. На мою дум­ку, «Пар­ла­мен­та­рії за гло­баль­ні дії» бу­ли не­при­єм­но зди­во­ва­ні іде­єю від­кла­де­н­ня ра­ти­фі­ка­ції цьо­го до­го­во­ру на три ро­ки. Вони фа­хо­во ро­зі­бра­ли­ся у цих пи­та­н­нях і зна­ють, що ідея від­кла­да­н­ня не має жо­дно­го пра­кти­чно­го сен­су. Адже Укра­ї­на вже ви­зна­ла юрис­ди­кцію Між­на­ро­дно­го кри­мі­наль­но­го су­ду що­до себе. Я ду­маю, що зна­чною мі­рою йде­ться про не­по­ро­зу­мі­н­ня в Укра­ї­ні, при­чо­му на най­ви­що­му рівні. Ми не ро­зу­мі­є­мо, що вже взя­ли на себе основ­ний тягар зо­бов’язань за Рим­ським ста­ту­том, не став­ши його дер­жа­вою-уча­сни­цею. І нам не­об­хі­дно про­сто за­вер­ши­ти цей про­цес і отри­ма­ти мо­жли­вість пов­но­цін­но бра­ти участь у за­галь­ній бо­роть­бі з безкарністю за най­тяж­чі зло­чи­ни.

Не­має ро­зу­мі­н­ня то­го, що ра­ти­фі­ка­ція Рим­сько­го ста­ту­ту за ни­ні­шніх об­ста­вин не тіль­ки не за­шко­дить нам, а нав­па­ки ство­рить ба­га­то пе­ре­ваг для Укра­ї­ни. На­сам­пе­ред Укра­ї­на отри­має мо­жли­вість са­мо­стій­но іні­ці­ю­ва­ти роз­гляд пев­них справ у Мі­жна­ро­дно­му кри­мі­наль­но­му су­ді. А оскіль­ки во­на вже ви­зна­ла юрис­ди­кцію цьо­го су­ду, не ра­ти­фі­ку­вав­ши Рим­ський ста­тут, і ми вже да­ли пра­во про­ку­ро­ру МКС роз­слі­ду­ва­ти між­на­ро­дні зло­чи­ни на на­шій те­ри­то­рії, у нас не­має жо­дно­го сен­су по­бо­ю­ва­тись, що це по­гір­шить якусь си­ту­а­цію. Тим біль­ше, пам’ята­ю­чи, що мо­ва йде не про ор­ди­нар­ні, а про най­тяж­чі зло­чи­ни, які існу­ють на сві­ті, не мо­жна на­віть до­пу­ска­ти дум­ку чи на­тя­ка­ти, що ми ко­гось хо­че­мо за­хи­сти­ти від від­по­від­аль­но­сті за най­жа­хли­ві­ші зло­чи­ни, які тіль­ки мо­жуть бу­ти. То­му не­при­пу­сти­мо не ра­ти­фі­ку­ва­ти Рим­ський ста­тут. Ду­маю, що це не­по­ро­зу­мі­н­ня.

Ди­вує си­ту­а­ція, коли гла­ва дер­жа­ви спо­ча­тку сан­кціо­нує пов­не ви­зна­н­ня юрис­ди­кції МКС що­до ми­ну­лих та май­бу­тніх по­дій в Укра­ї­ні, що й зро­би­ло МЗС, а по­тім про­по­нує від­кла­сти ра­ти­фі­ка­цію ста­ту­ту цьо­го су­ду. У цьо­му ви­пад­ку скла­да­є­ться вра­же­н­ня, що іно­ді пра­ва ру­ка не знає, що ро­бить лі­ва. Або ж не­має пов­но­го ро­зу­мі­н­ня про­бле­ми, з якою ми ма­є­мо спра­ву.

Щоб ра­ти­фі­ку­ва­ти Рим­ський ста­тут, по­трі­бне по­лі­ти­чне рішення. Автором про­е­кту змін до Кон­сти­ту­ції сто­сов­но пра­во­су­д­дя, які пе­ред­ба­ча­ють від­кла­да­н­ня цьо­го пи­та­н­ня на три ро­ки, є Президент Укра­ї­ни. То­му на­сам­пе­ред має бу­ти ро­зу­мі­н­ня з Бан­ко­вої. І що сто­су­є­ться Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни, то зро­зумі­ло, що пе­ре­ва­жна біль­шість на­ро­дних де­пу­та­тів, як це до­ве­ли два се­мі­на­ри у Вер­хов­ній Ра­ді, що їх, до ре­чі, про­во­ди­ли «Пар­ла­мен­та­рії за гло­баль­ні дії», ма­ють ду­же при­бли­зне уяв­ле­н­ня про МКС і про те, яка там про­це­ду­ра, які зло­чи­ни ним роз­слі­ду­ю­ться, як ді­ля­ться обов’яз­ки між на­ціо­наль­ним і між­на­ро­дним роз­слі­ду­ва­н­ням то­що. Крім по­лі­ти­чної во­лі ке­рів­ни­цтва дер­жа­ви, щоб за­вер­ши­ти цей про­цес, по­трі­бна осві­тня ро­бо­та серед пар­ла­мен­та­рів.

На да­ний мо­мент я не ба­чу пря­мої пер­спе­кти­ви швид­кої ра­ти­фі­ка­ції Рим­сько­го ста­ту­ту, бо йде­ться про не­об­хі­дність вне­се­н­ня по­пра­вок у про­ект змін до Кон­сти­ту­ції, який був по­пе­ре­дньо схва­ле­ний Вер­хов­ною Ра­дою і схва­ле­ний Кон­сти­ту­цій­ним Су­дом. На цьо­му ета­пі вно­си­ти змі­ни до цьо­го про­е­кту не так про­сто.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.