«Шпа­гат» По­ро­шен­ка

Чо­му фра­кція «БПП» вря­ту­ва­ла уряд Яце­ню­ка?

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

От­же, Вер­хов­на Ра­да ви­рі­ши­ла, що уряд пра­цю­вав не­за­до­віль­но, про­те у від­став­ку його не від­пра­ви­ла. Яце­нюк і його ко­ман­да за­ли­ша­ю­ться що­най­мен­ше до ве­ре­сня 2016 ро­ку.

Чи по­сла­би­ло та­ке рішення пар­ла­мен­ту по­лі­ти­чну кри­зу в Укра­ї­ні? Ні, тіль­ки по­си­ли­ло її.

По-пер­ше, вель­ми сум­нів­ною від­те­пер є ле­гі­тим­ність« не до від­став­ле­но­го» уря­ду.

По-дру­ге, го­ло­су­ва­н­ня за­свід­чи­ло фа­кти­чний роз­пад пар л амент­ської ко­а­лі­ції, що «по­ро­ди­ла» уряд Яце­ню­ка, про­те по­ве­сти­ся з ним так, як Та­рас Буль­ба зі сво­їм Ан­дрі­єм, не зумі­ла.

Ці­ка­во, що до­лю уря­ду ви­рі­ши­ла фра­кція «БПП», що від­да­ла за від­став­ку ли­ше 97 го­ло­сів із на­яв­них 136- ти. Май­же 40 де­пу­та­тів ці­єї фракції або «не го­ло­су­ва­ли», або бу­ли «від­су­тні­ми». Що це озна­чає? Від­по­відь на це за­пи­та­н­ня мо­же да­ти по­ве­дін­ка голови Вер­хов­ної Ра­ди. Він —утри­мав­ся! А пе­ред тим від­мо­вив­ся від про­по­зи­ції про­ве­сти си­гналь­не го­ло­су­ва­н­ня і після цьо­го пе­ре­не­сти роз­гляд пи­та­н­ня про від­став­ку уря­ду. Хо­ча са­ме та­ку пра­кти­ку (про­ве­де­н­ня си­гналь­но­го го­ло­су­ва­н­ня) ви­ко­ри­сто­вує спі­кер по­стій­но.

Отож, Грой­сман вів ко­ра­бель пар­ла­мен­ту са­ме в ту га­вань, яка й бу­ла кін­це­вою то­чкою кур­су.

Те са­ме зро­би­ли й май­же 40 де­пу­та­тів із «БПП». Пе­ре­ва­жно це бі­зне­сме­ни, лю­ди ве­ли­ких гро­шей. Вони — не з тих, хто бу­де ри­зи­ку­ва­ти. Вони —з тих, хто діє за від­по­від­ною вка­зів­кою. Звід­ки? Зві­сно, з Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та.

Ха­ра­ктер­на де­таль: сам По­ро­шен­ко за кіль­ка го­дин до го­ло­су­ва­н­ня у сво­є­му звер­нен­ні не го­во­рив про від­став­ку уря­ду: він тіль­ки на­га­дав, що 70 % на­се­ле­н­ня не до­ві­ряє йо­му, і що по­трі­бне «пов­не перезавантаження уря­ду». Але з Яце­ню­ком, чи без ньо­го? Як хо­че­те, так і ро­зу­мій­те. Те­пер мо­жна ду­ма­ти, що в уря­ді з’яви­ться ба­га­то но­вих лю­дей —лю­дей Пре­зи­ден­та.

Що ж до «БПП», то не­с­про­стов­ним фа­ктом є гли­бо­кий роз­кол у пре­зи­дент­ській фракції. І це не див­но, адже блок іме­ні По­ро­шен­ка від са­мо­го по­ча­тку на­га­ду­вав по­лі­ти­чно­го кен­тав­ра. У його скла­ді (при­чо­му, не ли­ше в пар­ла­мен­ті, ай у місцевих ра­дах також) чи­ма­ло ко­ли­шніх ре­гіо­на­лів. За сво­єю су­т­тю в ін­на пів олі­гар­хі­чний.

І тут кри­є­ться ве­ли­ка про­бле­ма на­шо­го Пре­зи­ден­та. Він —у по­стій­но­му «шпа­га­ті», у кон­флі­кті із са­мим со­бою. Дер­жав­ний муж ува­жно при­слу­ха­є­ться до бі­зне­сме­на. «Старий» По­ро­шен­ко да­ле­ко не зав­жди го­то­вий під­ко­ри­ти­ся «но­во­му».

Він до остан­ньо­го три­має Шо­кі­на на по­са­ді Ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра, бо йо­му, ви­яв­ля­є­ться, по­трі­бні зру­чні та ру­чні ка­дри.

Він ко­ри­сту­є­ться по­слу­га­ми не­ле­гі­тим­но­го ЦВК, а «про­стро­че­но­му» го­ло­ві ЦВК Охен­дов­сько­му вручає ор­ден (то­ді як «не­слу­хня­но­го» суд­дю Кон­сти­ту­цій­но­го Су­ду Ві­кто­ра Ши­шкі­на пе­ред­ча­сно від­прав­ляє на пен­сію).

Ба­лан­су­ю­чи між ре­фор­ма­тор­ством і олі­гар­хо­кра­ті­єю, осте­рі­га­ю­чись енер­гії Май­да­ну, по­кла­да­ю­чись на «лю­бих дру­зів», кон­цен­тру­ю­чи в сво­їх ру­ках усе біль­ше й біль­ше вла­ди, Президент ду­же ри­зи­кує.

Про­те й усі ми, на жаль, усе глиб­ше за­ну­рю­є­мо­ся у зо­ну ри­зи­ку, но­вої по­лі­ти­чної тур­бу­лен­тно­сті. Остан­ні по­дії в пар­ла­мен­ті си­гна­лі­зу­ють са­ме про це. Во­ло­ди­мир ПАН­ЧЕН­КО, на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни 1990—1994 ро­ків

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.