«Ян­го­лі­за­ція» роз­по­чи­на­є­ться з Лу­ган­щи­ни

У Ли­си­чан­сько­му кра­є­знав­чо­му му­зеї пред­став­ле­но «Му­зей на кри­лах»

Den (Ukrainian) - - Культура - Ан­на ЛИПКІВСЬКА, фото ав­то­ра, Ки­їв — Ли­си­чанськ

Не­дов­га, але вже ві­до­ма в Укра­ї­ні історія цьо­го зі­бра­н­ня роз­по­ча­ла­ся 21 ли­сто­па­да 2015-го, у День Гі­дно­сті та Сво­бо­ди, «Му­зей на кри­лах» (Му­зей Ян­го­лів) бу­ло від­кри­то у Кре­мін­ній на Лу­ган­щи­ні. На­да­лі ян­го­ли «пе­ре­ле­ті­ли» до Ру­бі­жно­го, і от те­пер — Ли­си­чанськ.

Ідея ство­ре­н­ня та­ко­го не­зви­чно­го му­зею ви­ни­кла у лу­ган­ської во­лон­тер­ки Олени Сте­цен­ко то­ді, коли її 10-лі­тня донь­ка По­лі­на по­ді­ли­ла­ся про­стою, але му­дрою дум­кою: мов­ляв, вій­на на Дон­ба­сі роз­по­ча­ла- ся то­му, що цей край за­ли­ши­ли ян­го­ли! От­же, тре­ба на­но­во зі­бра­ти їх тут, при­чо­му якомога біль­ше.

Як-то ка­жуть, «ву­ста­ми немовляти»... Осно­вою екс­по­зи­ції стала не­ве­ли­чка сі­мей­на ко­ле­кція, на­да­лі до Кре­мін­ної з усі­єї Укра­ї­ни по­ча­ли над­си­ла­ти ян­го­лів, зде­біль­шо­го ство­ре­них вла­сно­руч — ді­тьми і до­ро­сли­ми, учнями та вій­сько­ви­ми, про­фе­сій­ни­ми ми­тця­ми та ама­то­ра­ми. Також ор­га­ні­за­то­ри му­зею ра­до при­йма­ють у да­ру­нок... це­гли­ни — сим­во­лі­чні ка­мін­чи­ки у май­бу­тню вла­сну бу­дів­лю му­зею.

Пев­не, на­віть са­мі іні­ці­а­то­ри про­е­кту на­ра­зі не мо­жуть то­чно ска­за­ти, скіль­ки ян­го­лів уже «зле­ті­ло­ся» на їхній за­клик. Та й іме­на ав­то­рів ро­біт ча­сто не­ві­до­мі — май­бу­тні екс­по­на­ти над­хо­дять ці­ли­ми по­сил­ка­ми, тож до ко­жно­го про­сто до­да­є­ться яр­ли­чок: «Я при­ле­тів з Хар­ко­ва... Ки­є­ва... Хер­сон­щи­ни... Пол­тав­щи­ни... Бу­ко­ви­ни... Чер­ні­го­ва... Чер­кас... Він­ни­ці... Оде­си...» А ще фі­гу­ру­ють Іта­лія, Че­хія, Бі­ло­ру­сія — і гео­гра­фія пов­ся­кчас роз­ши­рю­є­ться.

Най­біль­ше вра­жає в екс­по­зи­ції роз­ма­ї­т­тя технік, де­я­кі з яких вза­га­лі до­ве­ло­ся по­ба­чи­ти впер­ше: тут є ян­го­ли, на­ма­льо­ва­ні олів­ця­ми, олі­єю, гу­аш­шю, аплі­ка­ції з ян­го­ла­ми, ян­го­ли із кла­пти­ків тка­ни­ни, мо­ту­зок, тіста, ва­ти, пір’я, гу­дзи­ків, па­пе­ру, бі­се­ру, ме­ре­жи­ва, ме­та­лу, ке­ра­мі­ки, де­ре­ва, соломи, ку­ку­ру­дзя­но­го ли­стя і на­віть фі­гур­них ма­ка­ро­нів! На до­да­чу в екс­по­зи­ції пред­став­ле­не сер­йо­зне, май­же на­у­ко­ве до­слі­дже­н­ня на ар­ку­ші в клі­тин­ку, ди­тя­чим по­чер­ком «Історія ви­ни­кне­н­ня ан­ге­лів» та чи­слен­ні «су­про­від­ні за­пи­ски» — від ви­снов­ку, во­че­видь, до­ро­слої людини: «Вій­на на­ро­джу­є­ться і по­ми­рає у го­ло­вах політиків, яких покинули Ан­ге­ли», до по­ба­жа­н­ня Олега «із До­не­ці­ка»: «Я ба­жаю вам ща­стя, здо­ров’я, хо­ро­шо вчі­ться в шко­лі» (ав­тор­ську ор­фо­гра­фію збе­ре­же­но).

Серед най­цін­ні­ших екс­по­на­тів — кар­та Укра­ї­ни з кві­тка­ми та ян­го­ля­тка­ми, ви­кла­де­на учнями 10-А кла­су ХСШ № 62 та їхні­ми ба­тька­ми, книж­ка На­дії Сав­чен­ко з ав­то­гра­фом її се­стри Ві­ри — і вла­сно­руч зро­бле­ний ни­ми ко­лись ян­гол-мо­тан­ка, а також ка­скад із 22 гли­ня­них ян­го­лів — подарунок 22-го ба­таль­йо­ну з Хар­ко­ва.

У му­зею, не­зва­жа­ю­чи на його юний вік, уже сфор­му­ва­ла­ся вла­сна тра­ди­ція: від­ві­ду­вач має знай­ти серед екс­по­на­тів ян­го­ла, схо­жо­го на себе, та по­спіл­ку­ва­ти­ся з ним. Ста­ти­сти­ки здій­сне­них після цьо­го бажань іще не­має, але та­ке зна­йом­ство, без­пе­ре­чно, ні­ко­му не за­шко­дить!

«Му­зей на кри­лах» — ли­ше один із ба­га­тьох со­ці­аль­них про­е­ктів, яки­ми опі­ку­є­ться Лу­ган­ський пі­дроз­діл гро­мад­сько­го об’єд­на­н­ня «Гро­ма­дян­ський кор­пус». Але, ма­буть, най­улю­бле­ні­ший. При­найм­ні, в подаль­ших пла­нах — фе­сти­валь і на­віть... те­атр ян­го­лів.

Не бу­де­мо зу­пи­ня­ти­ся й ми — адже при­йом ян­го­лів три­ває, і бу­дь­хто мо­же до ньо­го до­лу­чи­ти­ся. За адре­сою: Лу­ган­ська область, мі­сто Кре­мін­на, від­ді­ле­н­ня «Но­вої Пошти» №1. Оле­на Сте­цен­ко при­ві­тно прийме ва­ше ян­го­ля­тко та за­лу­чить його до дру­жньо­го ян­голь­сько­го ко­ле­кти­ву!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.