«МА­РІ­У­ПОЛЬ — СА­МЕ ТЕ МІ­СЦЕ, ДЕ ПО­ТРІ­БНО ЗНІ­МА­ТИ КІ­НО»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Після прем’єри ре­жи­сер від­по­вів на за­пи­та­н­ня гля­да­чів і ко­ре­спон­ден­та «Дня».

— Чо­му ви обра­ли мі­сцем дії са­ме Ма­рі­у­поль?

— Га­даю, річ у самому мі­сті. Спо­ча­тку бу­ла ідея зня­ти, як ту­ди при­хо­дить ве­сна. Ось ви ту­ди при­їжджа­є­те й ба­чи­те рі­чку, мо­ре, ри­ба­лок і пра­ців­ни­ків за­во­ду, чу­є­те сміх, ча­рів­ні ме­ло­дії скри­пки. А то­ді ра­птом лу­на­ють вибухи.

— Скіль­ки ча­су ви там пе­ре­бу­ва­ли?

— Я при­їхав у бе­ре­зні 2015-го, по­зна­йо­мив­ся з на­ши­ми ге­ро­я­ми, а то­ді по­вер­нув­ся з опе­ра­то­ра­ми й зву­ко­опе­ра­то­ра­ми і провів там, мо­жли­во, ти­жнів зо три. Ре­шта гру­пи за­ли­ша­ла­ся до трав­ня.

— Що ви­я­ви­лось най­скла­дні­шим під час зйо­мок?

— Я би рад­ше ска­зав, що це за­га­лом бу­ло не­про­сто. На­віть не знаю, як до­бра­ти слів.

— Яку ху­до­жню ме­ту ви пе­ред со­бою ста­ви­ли?

— Якщо ка­за­ти ду­же про­сто, то мо­жу ли­шень по­вто­ри­ти: Ма­рі­у­поль — са­ме те мі­сце, де по­трі­бно зні­ма­ти кі­но. Якщо ж опе­ру­ва­ти

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.