ОБ’ЄКТИВ­НА РЕ­АЛЬ­НІСТЬ

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Фото Артема СЛІПАЧУКА, Миколи ТИМЧЕНКА, «День»

Про за­кла­де­ний у бю­дже­ті курс у 24,1 грив­ні за до­лар вза­га­лі вар­то не мрі­я­ти. Де­фі­цит пла­ті­жно­го ба­лан­су в по­то­чно­му ро­ці бу­де по­до­ла­ний ви­клю­чно за ра­ху­нок зов­ні­шніх за­по­зи­чень. Зре­штою, як і в ми­ну­ло­му. Вну­трі­шній то­ва­ро­ви­ро­бни­ки не за­без­пе­чу­ють за ра­ху­нок екс­пор­ту че­рез від­су­тність ста­бі­лі­за­цій­них ва­лю­тних над­хо­джень, які до­зво­ли­ли б ви­рів­ня­ти пла­ті­жний ба­ланс. Якщо минулого ро­ку пла­ті­жний ба­ланс бу­ло зве­де­но з про­фі­ци­том, про що з осо­бли­вою гор­ді­стю го­во­рив На­ціо­наль­ний банк, то це від­бу­ло­ся ли­ше за ра­ху­нок по­зик і то­го, що ми не по­вер­та­ли бор­ги.

У по­то­чно­му ро­ці у нас від­кри­те пи­та­н­ня з облі­га­ці­я­ми, які є вла­сні­стю РФ, а це — близь­ко трьох мі­льяр­дів до­ла­рів.

НБУ не мо­же три­ма­ти грив­ню. Мо­ти­ва­ція, ка­же Ві­гі­рін­ський, про­ста: є в «сей­фі» Нац­бан­ку 13 мі­льяр­дів до­ла­рів зо­ло­то­ва­лю­тних ре­зер­вів, з них близь­ко 10 мі­льяр­дів — це ко­шти по­зи­ки МВФ. Їх не мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти для за­до­во­ле­н­ня вну­трі­шньо­го по­пи­ту. Віль­них чи­стих лі­кві­дних акти­вів — близь­ко одно­го мі­льяр­да. «Це — все, що мо­же ви­ко­ри­ста­ти го­ло­ва НБУ для ста­бі­лі­за­ції кур­су на­ціо­наль­ної гро­шо­вої оди­ни­ці. При де­фі­ци­ті пла­ті­жно­го ба­лан­су по то­вар­ній гру­пі — 3,5 мі­льяр­да до­ла­рів за ми­ну­лий рік. Один мі­льярд до­ла­рів, які є в НБУ, це мі­зер. Вони за один ти­ждень ро­зій­ду­ться. Й усі ре­сур­си для ста­бі­лі­за­ції на­ціо­наль­ної гро­шо­вої оди­ни­ці в НБУ ви­чер­па­ю­ться», — го­во­рить екс­перт.

По­ки що НБУ яки­мось мі­ні­маль­ни­ми ау­кціо­на­ми 30—50 міль­йо­нів до­ла­рів стри­мує па­ді­н­ня кур­су. Якщо цю пра­кти­ку бу­де про­дов­же­но, то до мо­мен­ту отри­ма­н­ня гро­шо­вої до­по­мо­ги від МВФ і над­хо­дже­н­ня екс­порт­ної ви­ру­чки, курс вда­сться втри­ма­ти на по­зна­чці 27 гри­вень за до­лар. Але ли­ше до мо­мен­ту отри­ма­н­ня тран­шу. Якщо по­зи­ка не на­ді­йде, грив­ня продовжить кру­те пі­ке.

Ма­ло­ймо­вір­ним ви­гля­дає за умов роз­гор­та­н­ня по­лі­ти­чної кри­зи й озву­че­ний з три­бу­ни ВРУ Ва­ле­рі­єю Гон­та­рє­вою сце­на­рій отри­ма­н­ня одно­го мі­льяр­да до­ла­рів від при­ва­ти­за­ції дер­жмай­на.

Ін­ве­сти­ції при­хо­дять в ста­біль­ну по­лі­ти­чно і со­ці­аль­но кра­ї­ну. За пла­на­ми Фон­ду дер­жмай­на при­ва­ти­за­ція має роз­по­ча­ти­ся в бе­ре­зні-кві­тні, кон­кре­тні ло­ти бу­дуть ре­а­лі­зо­ва­ні в пер­ші мі­ся­ці лі­та. Чи бу­дуть ін­ве­сто­ри при­хо­ди­ти в по­лі­ти­чно не­ста­біль­ну кра­ї­ну, в якій ор­ган вла­ди, який ре­а­лі­зо­вує це май­но сьо­го­дні є, а зав­тра мо­же й не бу­ти, в си­лу то­го, що від­бу­де­ться чер­го­ве пе­ре­фор­ма­ту­ва­н­ня уря­ду чи ко­а­лі­ції?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.