ОПТИ­МІ­СТИ­ЧНИЙ СЦЕ­НА­РІЙ — ДО­ЛАР ПО 25,5 ГРИВ­НІ

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» -

Із огля­ду на те, що ВРУ, упу­ска­є­мо по­лі­ти­чні мо­мен­ти як це все від­бу­ва­ло­ся, не про­го­ло­су­ва­ла за рішення про від­став­ку уря­ду. Є ви­со­ка ві­ро­гі­дність то­го, що най­ближ­чим ча­сом цей лист про на­мі­ри бу­де під­пи­са­ний, і за ти­жня два-три до Укра­ї­ни на­ді­йде на між­на­ро­дних рин­ках. Від­по­від­но в Укра­ї­ну на­ді­йде валюта.

До то­го ж, на­го­ло­шує екс­перт, по­трі­бно зва­жи­ти на те, що із сі­чня цьо­го ро­ку по­ча­лись екс­порт­ні опе­ра­ції укра­їн­ських ви­ро­бни­ків. Із вра­ху­ва­н­ням зви­чної пра­кти­ки від­тер­мі­ну­ва­н­ня пла­те­жів, ціл­ком ймо­вір­но що на по­ча­ток кві­тня — кі­нець бе­ре­зня в кра­ї­ну на­ді­йде ва­лю­тна ви­ру­чка від то­вар­но­го екс­пор­ту.

За та­ких умов ста­біль­но­го над­хо­дже­н­ня ва­лю­ти в кра­ї­ну, за про­гно­за­ми фі­нан­си­стів, на ко­ро­ткий пе­рі­од ча­су, ска­жі­мо, до кві­тня, курс мо­же тро­хи укрі­пи­ти­ся. Так, на дум­ку Ві­гі­рін­сько­го, грив­ня мо­же на­віть зро­сти до 25,5—26 гри­вень за до­лар.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.