ЯКЩО ВИ­БО­РИ, ТО... «ДНА НЕ ІСНУЄ»

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» -

Ви­хід з по­лі­ти­чно­го што­по­ру (коли уряд, яко­му не­до­ві­ря­ють,— при вла­ді, а ко­а­лі­ції, яка

Сьо­го­дні, як ствер­джу­ють ана­лі­ти­ки, його стри­му­ва­ти вже ні­чим. То­му грив­ня після оголошення до­стро­ко­вих ви­бо­рів до пар­ла­мен­ту практично з 100-від­со­тко­вою ймо­вір­ні­стю де­валь­вує. Що ж до гли­би­ни де­валь­ва­ції, екс­перт не бе­ре­ться її про­гно­зу­ва­ти. Ві­гі­рін­ський ка­же, що дна як та­ко­го не існує.

«2014-го всі го­во­ри­ли, що до­лар по 20 — це ка­та­стро­фа для укра­їн­ської еко­но­мі­ки. По­тім та­ким «дном» бу­ло 24 грив­ні за до­лар. Але є пи­та­н­ня об’єктив­ної ре­аль­но­сті. Якщо чин­ни­ки, які при­зво­дять до па­ді­н­ня на­ціо­наль­ної гро­шо­вої оди­ни­ці, не ви­ко­рі­ню­ва­ти, ло­гі­чним на­слід­ком бу­де її по­стій­на девальвація. Ймо­вір­ний ру­біж — 30 гри­вень за до­лар. Але ска­за­ти, що це — ма­кси­мум для цьо­го ро­ку, на жаль, не до­во­ди­ться», — го­во­рить екс­перт.

А от на за­пи­та­н­ня, чи є у вла­ди мо­жли­вість утри­ма­ти курс на по­зна­чці 27 гри­вень за до­лар, екс­перт від­по­вів, що й ці­лі та­кої не­має. «У сві­до­мо­сті на­шої вла­ди не­має по­ро­гу, який є то­чкою не­по­вер­не­н­ня. Ска­жі­мо, вони со­бі по­ста­ви­ли, що от ниж­че 27-ми опу­ска­ти не мо­жуть, і бу­дуть ро­би­ти все, щоб цьо­го не допу­сти­ти. НБУ від кур­су грив­ні ди­стан­ці­ю­вав­ся по­ня­т­тям ін­фля­цій­не тар­ге­ту­ва­н­ня. Прем’єр-мі­ністр свою

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.