СТА­РІ СХЕ­МИ ЖИ­ВУТЬ

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Чо­му Мі­ні­стер­ство со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки від­мов­ля­є­ться від спів­пра­ці з во­лон­те­ра­ми та між­на­ро­дни­ми пар­тне­ра­ми? « День » на­ді­слав у ві­дом­ство за­пит — від­по­віді че­ка­є­мо. Акти­ві­сти ма­ють свою то­чку зору на си­ту­а­цію: апа­рат мі­ні­стер­ства фа­кти­чно не онов­ле­но, біль­шість ка­дрів се­ре­дньої лан­ки пра­цю­ва­ли як при по­пе­ре­дни­ках, так і за но­во­го уря­ду. От­же, ста­рі схе­ми жи­вуть, і змі­ню­ва­ти си­сте­му зсе­ре­ди­ни ні­хто не зби­ра­є­ться.

«Від­мо­ви від до­по­мо­ги не­має, про­сто ігно­ру­є­ться мо­жли­вість зро­би­ти щось до­бре, — вва­жає Юрій Бо­г­да­нов, ра­дник ГО « Під­мо­га. ін­фо » . — Про­те­зну га­лузь про­тя­гом 15—20 ро­ків бу­ло шту­чно мо­но­по­лі­зо­ва­но, мі­ні­стер­ство, і якісь спе­цфон­ди, ство­рю­ва­ли бар’ єри, щоб з усіх під­при­ємств пра­цю­ва­ли одне- два, пов’ яза­ні з чи­нов­ни­ка­ми. Коли при­йшла но­ва ко­ман­да, цю про­бле­му час­тко­во ви­рі­ши­ли, але чи­нов­ни­ки хо­чуть по­вер­ну­ти все на­зад. У нас є низка при­ва­тних та дер­жав­них за­во­дів, але усі вони ли­ше зби­ра­ють про­те­зи. Тоб­то, га­лузь на по­ча­тко­во­му рівні розвитку, не про­гре­сує як силь­на та не­за­ле­жна стру­кту­ра, а об­сяг рин­ку — десь мі­льярд гри­вень на рік. Це — ла­сий шма­ток, який уря­дов­ці хо­чуть ли­ши­ти у сво­їх ру­ках».

ВУкра­ї­ні пра­цює 74 про­те­зні під­при­єм­ства. Як­би чи­нов­ни­ки вкла­да­ли ко­шти в їх мо­дер­ні­за­цію, ми дав­но ма­ли б вла­сні су­ча­сні біо- та міо­про­те­зи. Ек­спер­ти пе­ре­ко­на­ні, що по­тен­ці­ал для ре­фор­ми про­те­зної га­лу­зі в Укра­ї­ні є. Щоб зру­ши­ти цей ка­мінь з мі­сця, акти­ві­сти під­го­ту­ва­ли від­кри­то­го ли­ста до Мі­ні­стер­ства со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки. Ви­мо­га одна — ау­дит та ство­ре­н­ня офі­су реформ при ві­дом­стві під кон­тро­лем гро­мад­сько­сті. По­ки усі звер­не­н­ня гро­ма­ди ігно­ру­ю­ться

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.