«МИ ВТО­МИ­ЛИ­СЯ ЧУ­ТИ ВІД­МАЗ­КИ»

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Про­блем на­справ­ді ба­га­то. Акти­ві­сти на­рі­ка­ють, що до­сі не- ма єди­но­го ре­є­стру уча­сни­ків АТО та бій­ців, яким по­трі­бне про­те­зу­ва­н­ня, ре­а­бі­лі­та­ція чи ін­ші со­ці­аль­ні по­слу­ги. Оле­ксій Кра­сно­що­ков при­га­дує, що ра­ні­ше бу­ли на­мі­ри зі­бра­ти цей ре­єстр за до­по­мо­гою « Укр­по­шти » , про­сто ро­зі­слав­ши бій­цям ли­сти з ан­ке­та­ми. На дум­ку На­та­лі Во­рон­ко­вої, ке­рів­ни­ка ГО « Во­лон­тер­ська со­тня « До­бро­во­ля » , та­ки­ми ді­я­ми ві­дом­ство до­ма­га­є­ться, щоб во­лон­те­ри скла­ли ру­ки і від­мо­ви­ли­ся від змін.

«Ви­гі­дно пи­ля­ти гро­ші за на­ши­ми спи­на­ми, але біль­ше та­ко­го не бу­де, — на­го­ло­шує На­та­ля Во­рон­ко­ва. — Скіль­ки зу­силь ми до-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.