по­лі­ти­чної КРИ­ЗИ

Екс­перт: «Грив­ня па­да­ти­ме по­віль­но, але впев­не­но»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

У сві­до­мо­сті на­шої вла­ди не­має по­ро­гу, який є то­чкою не­по­вер­не­н­ня. Ска­жі­мо, вони со­бі по­ста­ви­ли, що ниж­че 27-ми опу­ска­ти не мо­жуть, і бу­дуть ро­би­ти все, щоб цьо­го не допу­сти­ти. НБУ від кур­су грив­ні ди­стан­ці­ю­вав­ся по­ня­т­тям «ін­фля­цій­не тар­ге­ту­ва­н­ня». Прем’єр-мі­ністр свою по­зи­цію що­до кур­су грив­ні озву­чив — звер­тай­тесь у Нац­банк. То ж сьо­го­дні ми ма­є­мо си­ту­а­цію, що за стій­кість на­ці

ональ­ної гро­шо­вої оди­ни­ці у насс пи­та­ти, в прин­ци­пі, ні­ко­го. Вони, як за­явив у пар­ла­мен­ті під ча­с­зві­ту прем’єр, ро­блять усе, на що зда­тні за та­ких умов. А зда­тні вони на над­то ма­ло, зва­жа­ю­чи на кри­ти­чну си­ту­а­цію, яку пе­ре­жи­ває кра­ї­на.

По­лі­ти­чна кри­за в Укра­ї­ні пе­ре­жи­ває чер­го­ве за­го­стре­н­ня. Уряд, яко­му не до­ві­ряє су­спіль­ство і який по­про­сив пі­ти Президент, за­ли­шив­ся, а от ко­а­лі­ції, яка його «на­ро­ди­ла», вже не існує. Від­су­тність у Ра­ді го­ло­сів за від­став­ку Ар­се­нія Яце­ню­ка за чі­ткої по­зи­ції трьох з чо­ти­рьох фра­кцій ко­а­лі­ції озна­чає ли­ше одне — Ра­да або не го­ло­су­ва­ти­ме ка­бмі­нів­ські за­ко­но­про­е­кти, або «На­ро­дно­му фрон­ту» та «БПП» до­ве­де­ться шу­ка­ти но­вих пар­тне­рів для «більшості».

Як роз­гор­та­ти­ме­ться за та­ких умов си­ту­а­ція в еко­но­мі­ці Укра­ї­ни, яка теж пе­ре­жи­ває кри­зо­ві яви­ща, «День» го­во­рив із за­сту­пни­ком ке­рів­ни­ка ГО «Пу­блі­чний ау­дит» Ан­дрі­єм Ві­гі­рін­ським. За ін­ди­ка­тор ми обра­ли най­більш від­чу­тний для ко­жно­го гро­ма­дя­ни­на по­ка­зник — курс грив­ні.

Минулого ро­ку основ­ний тиск на грив­ню чи­ни­ли, по-пер­ше, від­су­тність ва­лю­тних над­хо­джень: ско­ро­че­н­ня екс­пор­ту, за­мо­ро­же­н­ня по­зик. По-дру­ге, за­по­зи­че­н­ня на вну­трі­шньо­му рин­ку в іно­зем­ній ва­лю­ті. По­тре­тє, до­да­тко­ва емі­сія грив­ні че­рез ОВДП. І, по-че­твер­те, не­ста­біль­ність що­до подаль­шої спів­пра­ці з МВФ, а як на­слі­док —і з ін­ши­ми до­но­ра­ми, та­ки­ми, як США, Сві­то­вий банк, ЄБРР...

Усе з пе­ре­ра­хо­ва­но­го екс­пер­том і при­зве­ло до то­го рів­ня де­фі­ци­ту ва­лю­ти та пе­си­мі­зму фі­нан­си­стів, що на­ціо­наль­на гро­шо­ва оди­ни­ця про­сі­ла до 27 гри­вень, які вчо­ра на між­бан­ку пла­ти­ли за один американський до­лар.

Ва­жіль від під­йом­ни­ка для грив­ні, ка­жуть ек­спер­ти, по­ки що все ще в ру­ках Крі­стін Ла­гард.

Пи­та­н­ня продовження спів­пра­ці з МВФ за­галь­му­ва­ло­ся, то­му що го­ло­ва Фон­ду, з огля­ду на не­ви­ко­на­н­ня укра­їн­ським уря­дом по­пе­ре­дніх до­мов­ле­но­стей та по­ру­ше­н­ня гра­фі­ків про­ве­де­н­ня реформ, озву­чи­ла одні­єю з клю­чо­вих умов ви­ді­ле­н­ня чергового тран­шу для Укра­ї­ни те, що має бу­ти під­пи­са­ний лист про на­мі­ри.

За­зви­чай, уто­чнює Ві­гі­рін­ський, та­кі до­ку­мен­ти під­пи­су­ю­ться го­ло­вою Нац­бан­ку, ке­рів­ни­ком Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів, го­ло­вою Вер­хов­ної Ра­ди і прем’єр-мі­ні­стром, який від­по­від­но до ви­мог Фон­ду по­ви­нен ма­ти пев­ний «кре­дит» до­ві­ри пе­ре­бу­ва­н­ня на по­са­ді. «МВФ на­го­ло­шу­вав на то­му, що є не­об­хі­дність за­слу­ха­ти звіт уря­ду. Прийня­ти рішення чи бу­де пе­ре­бу­ва­ти цей уряд при вла­ді. Якщо ні, то має бу­ти обра­ний ін­ший очіль­ник ви­ко­нав­чої вла­ди, який під­пи­ше цей до­ку­мент зо­бов’яза­н­ня кра­ї­ни про­ва­ди­ти пев­ні ре­фор­ми», — го­во­рить екс­перт ГО «Пу­блі­чний ау­дит». чер­го­вий транш між­на­ро­дної до­по­мо­ги.

Після цьо­го, ціл­ком ймо­вір­но за сло­ва­ми Ві­гі­рін­сько­го, що США на­да­дуть Укра­ї­ні га­ран­тій на 1 мі­льярд до­ла­рів на здій­сне­н­ня зов­ні­шніх за­по­зи­чень. Під ці га­ран­тії бу­дуть ви­пу­ще­ні цін­ні па­пе­ри, які ре­а­лі­зо­ву­ва­ти­му­ться бу­дуть го­ло­су­ва­ти ні за що, з вне­се­но­го у сті­ни пар­ла­мен­ту цим уря­дом.

Під­пи­са­ти зга­да­ний ви­ще лист про на­мі­ри на­справ­ді озна­чає прийня­ти у пар­ла­мен­ті від­по­від­ні нор­ма­тив­но-пра­во­ві акти.

«У ВРУ три фракції, які по­вин­ні го­ло­су­ва­ти за уря­до­ві до­ку- його ство­ри­ла, не існує) — роз­пуск пар­ла­мен­ту, до­стро­ко­ві ви­бо­ри. Це, в свою чер­гу, зно­ву стре­со­ві чин­ни­ки для еко­но­мі­ки. Щоб у цьо­му пе­ре­ко­на­ти­ся, до­ста­тньо гля­ну­ти на ди­на­мі­ку кур­су до і після місцевих, пар­ла­мент­ських чи пре­зи­дент­ських ви­бо­рів. Курс спо­ча­тку стри­му­вав­ся після чо­го стрім­ко йшов униз. по­зи­цію що­до кур­су грив­ні озву­чив — звер­тай­тесь у Нац­банк. То ж сьо­го­дні ми ма­є­мо си­ту­а­цію, що за стій­кість на­ціо­наль­ної гро­шо­вої оди­ни­ці у нас спи­та­ти, в прин­ци­пі, ні­ко­го. Вони, як за­явив у пар­ла­мен­ті під час зві­ту прем’єр, ро­блять усе, на що зда­тні за та­ких умов. А зда­тні вони на над­то ма­ло як для та­кої кри­ти­чної си­ту­а­ції, яку пе­ре­жи­ває кра­ї­на», — го­во­рить екс­перт пу­блі­чно­го ау­ди­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.