«Ви про­по­ну­є­те ва­жли­вий діа­лог»

Зав­тра у Дні­про­пе­тров­ську по­чи­на­ю­ться Дні «Дня»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ва­дим РИЖ­КОВ, «День», Дні­про­пе­тровськ

19лю­то­го на дні­про­пе­тров­ців че кає на си че на емо - цій­но-ін­те­ле­кту­аль­на про гра ма — від крит тя Фо то вис тав ки « День- 2015 » та дис ку сія за учас ті го лов но го ре - да­кто­ра і ав­то­ра одні­єї з кни­жок на­шої Бі­бліо­те­ки. «День» не про­пи сує го то ву дум ку для чи та ча, він змушує ду­ма­ти над по­ді­я­ми і

їх нім роз вит ком, — вва жає де - мо бі лі зо ва ний офі цер 43- го те - ри­то­рі­аль­но­го ба­таль­йо­ну, агро­ном, один із дру зів ви дан ня

Юрій ФО­МЕН­КО. — Для цьо го га­зе­та ви­ко­ри­сто­вує рі­зні фор­ми спіл­ку­ва­н­ня. Це стат­ті, до яких чи тач по вер та єть ся, щоб ще раз осми­сли­ти про­чи­та­не. Це бі­бліо­те­ка кни­жок, які хо­дять з рук в ру ки і се ред ін те лек ту а лів, і в блін да жах та око пах на пе ре до - вій. І, зви­чай­но, фото — за­фі­ксо­ва­на історія мит­тє­во­стей, лю­дей і кра­ї­ни. Усі фор­ми спіл­ку­ва­н­ня зі сво­їм чи­та­чем до­пов­ню­ють одна од ну, за кли ка ю чи до гро - мадсь ко го діа ло гу. Важ ли вість цьо­го діа­ло­гу я від­чув, пе­ре­бу­ваю чи рік в зо ні АТО. Діа ло гу, в яко­му мо­жна не об­хо­ди­ти важ­кі те ми, а го во ри ти по су ті по дій, що від­бу­ва­ю­ться».

Уро­чи­сте від­кри­т­тя фо­то­ви­став­ки від­бу­де­ться о 17.00 в га­ле­реї « Ар­тСвіт » , роз та шо ва ній в цен­трі Дні­про­пе­тров­ська, на ву­ли ці Сі чо вих Стріль ців, 4А. На ній пред­став­ле­но най­кра­щі ро­бо­ти Між­на­ро­дно­го фо­то­кон­кур­су, що має вже 17 ро­ків істо­рії. Слід від­зна­чи­ти, що екс­по­зи­ції «Дня» не од но ра зо во від ві ду ва ли міс то на Дні­прі. Пер­ша з них від­бу­ла­ся ще у 2000 ро­ці в Па­ла­ці куль­ту­ри сту­ден­тів ДНУ. Ін­ша три­ва­ла за під трим ки На ці о наль но го гір ни чо го уні вер си те ту, з яким « День » пов’ язує ба га то річ на дру­жба. В НГУ тра­ди­цій­но при­ді ля ють ве ли ку ува гу гу ма ні - тар­ній скла до вій ви щої осві ти. Гір­ни чий уні вер си тет став пер - шим тех ніч ним ви шом в Укра ї - ні, де від бу ва ли ся Дні « Дня » . Спів­пра­ця в цьо­му на­прям­ку три­ває й за­раз.

У п’ятни­цю о 14.30 в най­ста­рі­шо­му та ав­то­ри­те­тно­му ви­ші мі­ста — На­ціо­наль­ній гір­ни­чій ака­де­мії ( пр- т К. Мар­кса, 19, ауд. 1- 87) — від­бу­де­ться діа­лог сту­дент­ської мо­ло­ді та вче­них із го­лов­ним ре­да­кто­ром га­зе­ти Ла­ри­сою Ів­ши­ною та пред­став­ле­н­ня книж­ко­вих но­ви­нок з Бі­бліо­те­ки «Дня» — «По­вер­не­н­ня в Цар­го­род » , « Ко­тел, або Спра­ва без тер­мі­ну дав­но­сті » , « Я — сві­док » , « Ка­та­стро­фа і трі­умф » за уча­сті ав­то­ра книж­ки « Ко­тел», жур­на­лі­ста від­ді­лу по­лі­ти­ки на­шо­го ви­да­н­ня Ва­лен­ти­на Торби.

« Ми — по­стій­ні пар­тне­ри Між­на­ро­дно­го фо­то­кон­кур­су га­зе­ти « День » , — ка­же ди­ре­ктор Ін­сти­ту­ту гу­ма­ні­тар­них про­блем НГУ, про­фе­сор Ві­ктор ПУ­ШКІН. — Ва­ша фо­то­ви­став­ка — це дзер­ка­ло жи­т­тя на­шо­го на­ро­ду, лю­дей, які жи­вуть в Укра­ї­ні. Во­на зав­жди опти­мі­сти­чна, на­віть коли сві­тли­ни показують тра­гі­чні по­дії. Я зав­жди спо­сте­рі­гав за очи­ма сту­ден­тів — як во ни ре агу ють, роз гля да ю чи знім­ки. Ди­вив­ся збо­ку на них і в Ки є ві, і в Дніп ро пет ровсь ку — мій ви сно вок: фо то вис тав ка не за­ли­шає бай­ду­жим, ді­стає до са­мо­го сер­ця. Я вже не ка­жу про ті дис ку сії, круг лі сто ли, діа ло ги, які від­бу­ва­ли­ся у нас в Гір­ни­чо­му уні­вер­си­те­ті за уча­сті про­від­них іс то ри ків, пись мен ни ків, пред­став­ни­ків укра­їн­ської куль­ту­ри. Для на­ших сту­ден­тів та ви­кла да чів це зав ж ди зна ко ва по - дія. І все зав­дя­ки го­лов­но­му ре­да­кто­ру «Дня» Ла­ри­сі Ів­ши­ній, її енер­гії, якої ви­ста­чає не ли­ше, щоб ви­пу­ска­ти ці­ка­ву га­зе­ту, а й ви да ва ти книж ки, за кли ка ти лю­дей до ін­те­ле­кту­аль­но­го спіл­ку­ва­н­ня».

« З ін те ре сом че каю на відк - рит тя ва шої фо то вис тав ки у Дніп ро пет ровсь ку, — ка же чи - тач на шо го ви дан ня, ве те ран АТО і ви­кла­дач Уні­вер­си­те­ту ім. Но бе ля Юрій СЕМЧУК. — Під час Май да ну в Ки є ві, а та кож у зо­ні АТО я осо­би­сто зро­бив ти­ся­чі знім ків. Ме ні бу де ці ка во по - ди ви ти ся на фо то ро бо ти лю дей, які ма­ють свій кут зору на ті по­дії, уча­сни­ком яких я був осо­би­сто. Сьо­го­дні Дні­про­пе­тровськ пе­ре бу ває на пе ре до вій лі нії. Вва - жаю, що на­ше мі­сто, його жи­те­лі, бій ці та во лон те ри пе ре кон - ли­во про­де­мон­стру­ва­ли свій па­трі о тизм усій Укра ї ні. Бо роть ба три ває не стіль ки з се па ра тиз - мом, скіль ки між дво ма сві то - гля­да­ми, дво­ма ци­ві­лі­за­ці­я­ми — « сов ком » та су час ним по ко лін - ням. Ду­маю, що фо­то­ви­став­ка та пре зен та ція книг з Бі б ліо те ки « Дня » — це чу до ва на го да для спіл ку ван ня з од но дум ця ми. Зокре­ма, з та­кою ці­ка­вою та ха­риз ма тич ною лю ди ною, як Ла - ри­са Ів­ши­на».

Зав­тра у Дні­про­пе­тров­ську по­чи­на­ю­ться Дні «Дня» Фо­то­ви­став­ка «Дня» в га ле реї « Ар­тСвіт » (вул. Сі­чо­вих Стріль­ців, 4А) три ва ти ме до 3 бе­ре­зня з 11.00 до 19.00, вхід віль­ний, ви­хі­дні — не­ді­ля, по­не­ді­лок. При­ходь­те і оби­рай­те най­кра­щу, на ваш по­гляд, сві­тли­ну!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.