Сті­вен ПАЙ­ФЕР,

стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Ін­сти­ту­ту Бру­кін­гза, екс-по­сол США в Укра­ї­ні:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (ukrainian.voanews.com)

Якщо кра­ї­на зав’язне у дов­гій гли­бо­кій по­лі­ти­чній кри­зі, то це бу­де по­га­но для Укра­ї­ни, яка також має ви­рі­шу­ва­ти кри­зу з Ро­сі­єю і ду­же ба­га­то зро­би­ти для вті­ле­н­ня реформ. На За­хо­ді спо­ді­ва­ю­ться на швид­кий на­сту­пний крок, що з’яви­ться уряд, який отри­має під­трим­ку пар­ла­мен­ту, і вони ра­зом змо­жуть пра­цю­ва­ти з президентом, щоб спра­ви­ти­ся з на­галь­ни­ми про­бле­ма­ми, які сто­ять пе­ред Укра­ї­ною

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.