По­мер ко­ли­шній Ген­сек ООН Бу­трос-Га­лі

ВТРА­ТА ДНЯ

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ко­ли­шній Ге­не­раль­ний се­кре­тар ООН Бу­трос Бу­трос- Га­лі по­мер на 94-му ро­ці жи­т­тя. Про це по­ві­до­мив 16 лю­то­го го­ло­ва РБ ООН Ра­фа­ель Да­ріо Ра­мі­рез Кар­ре­ньо під час від­кри­т­тя чергового за­сі­да­н­ня Ра­ди Без­пе­ки ООН, пе­ре­дає єги­пет­ське ви­да­н­ня «Аль-Ахрам». Чле­ни Ра­ди Без­пе­ки вша­ну­ва­ли пам’ять ко­ли­шньо­го Ген­се­ка ООН хви­ли­ною мов­ча­н­ня. Бу­трос Бу­трос-Га­лі на­ро­див­ся у ко­пт­ської сім’ ї в Єги­пті. Він ви­вчав еко­но­мі­ку, пра­во і по­лі­то­ло­гію в Ка­їр­сько­му і Па­ризь­ко­му уні­вер­си­те­тах. 1977— 1991 ро­ків очо­лю­вав МЗС Єги­пту. Бу­тро­сГа­лі був обра­ний Ген­се­ком ООН 1992 ро­ку й очо­лю­вав ор­га­ні­за- цію до 1996 ро­ку. Це був дра­ма­ти­чний час кар­ди­наль­них змін у сві­ті по роз­па­ді Ра­дян­сько­го Со­ю­зу і завершенні хо­ло­дної вій­ни. Він ре­фор­му­вав стру­кту­ру се­кре­та­рі­а­ту ООН, роз­ро­бив кон­це­пцію пре­вен­тив­них опе­ра­цій з під­трим­ки ми­ру. Бу­тро­са-Га­лі кри­ти­ку­ва­ли за не­зда­тність про­ве­сти че­рез Ра­ду Без­пе­ки аде­ква­тну ухва­лу про вій­сько­ве втру­ча­н­ня ООН з ме­тою за­по­біг­ти ге­но­ци­до­ві в Ру­ан­ді та на Бал­ка­нах. 1996 ро­ку Бу­трос-Га­лі ого­ло­сив про на­мір ба­ло­ту­ва­ти­ся на дру­гий тер­мін, але США на­кла­ли на його кан­ди­да­ту­ру ве­то, і но­вим го­ло­вою ООН бу­ло обра­но пред­став­ни­ка Га­ни — Ко­фі Ан­нан.

ФОТО РЕЙ­ТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.