Обама пе­ре­ко­на­ний, що Трам­пу не бу­ти президентом

ЗА­ЯВА ДНЯ

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Президент США Барак Обама пе­ре­ко­на­ний, що кан­ди­дат від Ре­спу­блі­кан­ської пар­тії, мі­льяр­дер До­нальд Трамп не ста­не президентом у хо­ді ви­бо­рів у ли­сто­па­ді цьо­го ро­ку. Про це Обама за­явив під час сво­го ви­сту­пу в Ка­лі­фор­нії. «Трам­пу не бу­ти президентом. І при­чи­на в то­му, що я твер­до ві­рю в американський на­род. І я ду­маю, що лю­ди ро­зу­мі­ють: бу­ти президентом — це сер­йо­зна ро­бо­та. Це не ве­сти ток-шоу чи ре а лі­ті-шоу. Це не ре­клам­на кам­па­нія, не мар­ке­тинг. Це — скла­дно», — ска­зав Обама. Президент США також уко­тре роз­кри­ти­ку­вав мі­льяр­де­ра До­наль­да Трам­па та ін­ших ре­спу­блі­кан­ців, що ба­ло­ту­ю­ться на по­са­ду пре­зи­ден­та, че­рез їхні а н ти му­суль­ман­ські по­гля­ди і ба­че­н­ня про­бле­ми змін клі­ма­ту.

ФОТО РЕЙ­ТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.