«ВІД­СТУП З ДЕ­БАЛЬ­ЦЕ­ВО­ГО ДУ­ЖЕ НЕ СХО­ЖИЙ НА ПЛА­НО­ВИЙ»

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

офі­цер 43-го ОМПб ЗСУ у від­став­ці:

— Від­ступ з Де­баль­це­во­го ду­же не схо­жий на пла­но­вий. У нас три­ває вій­на, а всі шля­хи спо­лу­че­н­ня з во­ро­гом ці­лі. Як­би в пла­нах бу­ло по-справ­жньо­му за­хи­ща- тись, то пер­ше що тре­ба бу­ло зро­би­ти — це зни­щи­ти всі під’їзні шля­хи. Так робили ра­дян­ські пар­ти­за­ни. По­тім про який пла­но­вий від­від військ мо­же йтись, якщо ми ще два ти­жні за­би­ра­ли на­ших вій­сько­вих з Де­баль­це­во­го, які ви­хо­ди­ли з ото­че­н­ня.

Понад те, ви­хо­ди­ли не ли­ше вій­сько­ві, але й ци­віль­ні. Кар­ти­на бу­ло ду­же не ве­се­ла. Більш то­го, в Гор­лів­ці то­ді сто­я­ло кіль­ка со­тень російських бан­ди­тів. Ти­ми си­ла­ми, які бу­ли в Де­баль­це­во­му, мо­жна бу­ло зайня­ти Гор­лів­ку, але чо­мусь ке­рів­ни­цтво прийня­ло рішення цьо­го не ро­би­ти. Тоб­то ко­ор­ди­на­ція бу­ла пов­ні­стю від­су­тня. Три-чо­ти­ри дні зв’яз­ку з на­ши­ми вій­сько­ви­ми вза­га­лі не бу­ло. Я не ві­рю, що на­шої роз­від­ки не ви­ста­ча­ло для то­го, щоб з’ясу­ва­ти хто і де сто­їть, і які ве­кто­ри пе­ре­су­ва­н­ня сил з на­шо­го бо­ку і бо­ку во­ро­га. Во­ро­га мо­жна бу­ло зни­щу­ва­ти ар­ти­ле­рі­єю на від­ста­ні, а не до­во­ди­ти до без­по­се­ре­дніх су­ти­чок, тоб­то бо­йо­во­го кон­та­кту. Окрім то­го, за кіль­ка днів до цих по­дій ку­дись по­дів­ся штаб се­кто­ру, не бу­ло на цій те­ри­то­рії па­ро­лів, що вза­га­лі не­ми­сли­мо.

В цей час від­бу­ва­лись переговори в Мін­ську, але вій­сько­ві, які бу­ли в то­му пе­клі, ні­як не зва­жа­ли на гло­баль­ну по­лі­ти­ку. Зро­зу­мій­те, у нас на пе­ре­до­вій все ви­мі­рю­ю­ться «200-ми», «300-ми» та втра­че­ни­ми те­ри­то­рі­я­ми, а не ка­те­го­рі­я­ми гео­по­лі­ти­чних стра­те­гій. На жаль, коли вій­сько­вий чує про якусь пла­но­вість і ор­га­ні­зо­ва­ність з вуст Ген­шта­бу, то це ви­кли­кає ко­гні­тив­ний ди­со­нанс.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.