«АР­МІЯ РО­БИТЬ ВИ­СНОВ­КИ...»

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

за­сту­пник ке­рів­ни­ка АТО, пол­ков­ник:

— Історія умов­но­стей не ви­знає, то­му за­раз мо­жна ви­су­ва­ти ба­га­то версій що­до то­го, що ста­ло­ся в Де­баль­це­во­му. Але ми ма­є­мо фа­кти і при­чи­ни цих фа­ктів, які тре­ба до­слі­ди­ти ре­тель­но. Са­ме для цьо­го на офі­цій­но­му сай­ті Мі­н­обо­ро­ни опри­лю­дне­ний ана­ліз тих по­дій. Пер­ший до­ку­мент при­свя­че­ний по­ді­ям зи­ми минулого ро­ку в АТО, а дру­гий — кон­кре­тним опе­ра­ці­ям. У цих зві­тах вій­сько­ви­ми уче­ни­ми здій­сне­на спро­ба да­ти оцін­ки то­му, що тра­пи­ло­ся. Іде­а­лі­зу­ва­ти ці до­слі­дже­н­ня не мо­жна то­му, що при їх під­го­тов­ці не ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли­ся до­ку­мен­ти су­про­тив­ни­ка, то­му що ми їх не ма­є­мо. Зви­чай­но, ко­жен ба­чив опе­ра­цію по від­хо­ду на­ших військ з Де­баль­це­во­го зі сво­єї сто­ро­ни і має рів­но стіль­ки ін­фор­ма­ції, на­скіль­ки у ньо­го до неї був до­ступ. Ба­га­то хто, на жаль, ро­бить ви­снов­ки ба­зу­ю­чись не на кон­кре­тних да­них і свід­че­н­нях, а на до­ми­слах ін­ших лю­дей, які не ма­ли від­по­від­ної ком­пе­тен­ції. Мо­жу ска­за­ти, що до­свід як Іло­вай­ська, так і Де­баль­це­во­го вій­сько­вим ке­рів­ни­цтвом ре­тель­но ви­вча­є­ться, й ар­мія зраз­ка 2014-го — по­ча­тку 2015-го ро­ку, й ар­мія 2016-го — це зов­сім рі­зні ар­мії. Зокре­ма це сто­су­є­ться і на­вчаль­них цен­трів, де всі ню­ан­си, як по­зи­тив­ні, так і не­га­тив­ні, бе­ру­ться до ува­ги і ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться в на­вчаль­них про­гра­мах.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.