Your 5 — но­вий джа­зо­вий про­ект Ан­дрія Ма­ка­ре­ви­ча, 24 лю­то­го МЦКМ (Жов­тне­вий па­лац)

Den (Ukrainian) - - Культура -

Ан­дрій Ма­ка­ре­вич за­йма­є­ться джа­зом 15 ро­ків, і зав­жди з ним на сце­ні ви­сту­па­ла по­ту­жна твор­ча ко­ман­да — не про­сто біг-бен­ди, а ду­хо­ві гру­пи з кіль­ко­ма во­ка­лі­ста­ми. Цьо­го ра­зу зна­ме­ни­тий ком­по­зи­тор, по­ет і му­зи­кант пі­шов шля­хом твор­чо­го мі­ні­ма­лі­зму. За сло­ва­ми ар­ти­ста, це спро­ба пі­ти від усіх на­дмір­но­стей, обра­зо­твор­чих за­со­бів, які об­тя­жу­ють сприйня­т­тя ко­жно­го тво­ру. То­му бу­дуть пред­став­ле­ні «ясні дум­ки», «зодя­гне­ні» в тон­ку на­пів­про­зо­ру кан­ву еле­ган­тно­го джа­зу. У про­е­ктіY our 5 ра­зом з Ан­дрі­єм ви­сту­па­ти­ме Тріо Єв­ге­на Бор­ця (Да­вид Тке­бу­ча­ва — ба­ра­ба­ни, Сер­гій Ху­тас — кон­тра­бас і сам ке­рів­ник тріо — кла­ві­шні), а Ти­мур Не­кра­сов від­по­від­а­ти­ме за всі ду­хо­ві ін­стру­мен­ти. До кон­цер­ту уві­йшли пі­сні «Ма­ши­ни ча­су» і соль­них про­е­ктів Ма­ка­ре­ви­ча, а також лу­на­ти­муть кіль­ка джа­зо­вих стан­дар­тів.

ФОТО НАДАНО ОР­ГА­НІ­ЗА­ТО­РА­МИ КОН­ЦЕР­ТУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.