« Двоє, не вра­хо­ву­ю­чи со­ба­ки » («Історія со­ба­ки») — 19 і 23 лю­то­го, На­ціо­наль­ний те­атр ім. Ле­сі Укра­їн­ки

Den (Ukrainian) - - Культура - Пі­дго­ту­ва­ла Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Ви­ста­ву по­став­ле­но за п’єсою В. Кра­сно­го­ро­ва «Со­ба­ка». Спе­ктакль на­ро­див­ся з арт-про­е­кту Ро­сій­ської дра­ми, коли акто­ри пред­став­ля­ють ке­рів­ни­цтву те­а­тру свої са­мо­стій­ні твор­чі ро­бо­ти, а най­кра­щі по­тім вхо­дять до ре­пер­ту­а­ру. Прем’єра від­бу­ла­ся вчо­ра на «Сце­ні­пі д да­хом». У ви­ста­ві­ли­ше троє ді­йо­вих осіб: Чо­ло­вік ( Пав­ло Кіль­ни­цький), Жін­ка ( Оле­на То­поль) і... Со­ба­ка на кличку Буль­ка (цю роль грає Шо­ре­на Шо­нія). Це історія про са­мо­тньо­го за­лі­зни­чни­ка, який зна­хо­дить цу­це­ня, іне­за­ба­ром цей ма­лень­кий від­да­ний пе­сик стає його єди­ною ра­ді­стю. Але на­стає час, коли ге­рой по­ста­не пе­ред ви­бо­ром: звіль­ня­ти­ся з ро­бо­ти або по­збу­ти­ся со­ба­ки. Умер­тві­н­ням тва­рин на ве­те­ри­нар­ній станції за­йма­є­ться жін­ка. Зі­ткне­н­ня двох правд пер­со­на­жів, їхніх роз­бі­жних по­гля­дів і роз­гор­тає пру­жи­ну кон­флі­кту... Над ви­ста­вою пра­цю­ва­ли: Та­рас Бе­нюк, Оле­ксандр Шим­ко, Оле­ксій Ва­кар­чук, Ва­лен­ти­на Пла­вун, На­та­лія Бур­ла­ка та Ал­ла Ри­бі­ко­ва.

ФОТО ІРИ­НИ СОМОВОЇ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.