АФІ­ША

«Ле­гіон Укра­їн­ських сі­чо­вих стріль­ців. Фор­му­ва­н­ня. Ідея. Бо­роть­ба»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Цю книж­ку про­фе­со­ра Миколи Ла­за­ро­ви­ча ви­да­ло Тер­но­піль­ське ви­дав­ни­цтво «Джу­ра». На­га­да­є­мо, на по­ча­тку ХХ ст. зав­дя­ки іні­ці­а­ти­ві пе­ре­до­вих кіл га­ли­цько-укра­їн­сько­го су­спіль­ства, на­сам­пе­ред мо­ло­ді, в Укра­ї­ні бу­ло від­нов­ле­но на­ціо­наль­не вій­сько — ле­гіон Укра­їн­ських сі­чо­вих стріль­ців, який від­крив но­ву сто­рін­ку бо­роть­би укра­їн­ців за во­лю і не­за­ле­жність. Ді­ю­чи у над­зви­чай­но скла­дних умо­вах Пер­шої сві­то­вої вій­ни, стріль­ці змо­гли пе­ре­тво­ри­ти свій ле­гiон на до­бре ви­шко­ле­ну, фа­кти­чно вій­сько­ву, фор­ма­цiю з на­цiо­наль­ною сим­во­лiкою, вла­сни­ми одно­стро­я­ми й вiдзна­ка­ми, а також українською офiцiй­ною мо­вою та українською тер­мiно­ло­гiєю. На осно­ві ар­хів­них ма­те­рі­а­лів ав­тор роз­гля­дає при­чи­ни, пе­ред­умо­ви і на­слід­ки за­ро­дже­н­ня Укра­їн­сько­го стрі­ле­цько­го ру­ху в Га­ли­чи­ні. Про­ана­лі­зо­ва­но основ­ні прин­ци­пи та умо­ви ор­га­ні­за­ції ле­гіо­ну Укра­їн­ських сі­чо­вих стріль­ців, його зав­да­н­ня, осо­бо­вий склад, участь у бо­йо­вих ді­ях, роль і зна­че­н­ня стрі­ле­цтва у ли­сто­па­до­вій ре­во­лю­ції. Ця книж­ка, пев­ною мі­рою, є не­зви­чай­ною, оскіль­ки ав­тор до­о­пра­цьо­ву­вав її, пе­ре­бу­ва­ю­чи в зо­ні АТО як во­як-до­бро­во­лець.

ІЛЮСТРАЦІЯ З САЙТА ВИ­ДАВ­НИ­ЦТВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.