Урок для мар­но­тра­тних

Ральф ФЮКС: «Зе­ле­на» ре­во­лю­ція за­без­пе­чить Укра­ї­ні ве­ли­кий до­бро­бут

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День» ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Майбутнє Укра­ї­ни — у по­нов­лю­ва­ній енер­гії», — та­кий прогноз дав ке­рів­ник офі­су Фон­ду Ген­рі­ха Бе­л­ля в Ки­є­ві Сер­гій Сум­лен­ний, пе­ре­ду­ю­чи ви­сту­пу пе­ред укра­їн­ськи­ми жур­на­лі­ста­ми голови прав­лі­н­ня цьо­го фон­ду, пи­сьмен­ни­ка й по­лі­ти­ка Раль­фа Фю­кса. Цю дум­ку від­сто­ю­вав також і він. «Укра­ї­на все ще пе­ре­бу­ває в ста­ні не­ого­ло­ше­ної вій­ни, з ма­сив­ни­ми еко­но­мі­чни­ми й со­ці­аль­ни­ми про­бле­ма­ми, з ве­ли­че­зною кіль­кі­стю пе­ре­мі­ще­них осіб, має зна­чні со­ці­аль­но-економічні про­бле­ми, — за­зна­чив Фюкс і на­го­ло­сив: — Са­ме в си­ту­а­ції кри­зи слід ду­ма­ти про майбутнє».

«Зе­ле­на енер­ге­ти­ка від­кри­ває пе­ред Укра­ї­ною мо­жли­во­сті аль­тер­на­тив­но­го розвитку для еко­но­мі­ки кра­ї­ни, — про­дов­жу­вав він. — Я ка­жу про но­ві ро­бо­чі мі­сця, про май­бу­тні ін­ве­сти­ції, про до­да­тко­ві над­хо­дже­н­ня до бю­дже­ту, про кон­це­пцію, що пе­ред­ба­чає одно­ча­сно еко­ло­гі­чний за­хист і еко­но­мі­чний роз­ви­ток, гар­мо­ній­не по­єд­на­н­ня цих двох чин­ни­ків». За сло­ва­ми Фю­кса, ра­ні­ше в Ні­меч­чи­ні й ін­ших кра­ї­нах Єв­ро­пи ба­чи­ли про­ти­річ­чя в цих чин­ни­ках. «Але те­пер ми по­до­ла­ли та­ку то­чку зору, — го­во­рить він, — за­раз йде­ться про те, щоб ство­ри­ти стра­те­гію еко­ло­гі­чної транс­фор­ма­ції й еко­но­мі­чно­го розвитку, яка одно­ча­сно обе­рі­гає ре­сур­си й від­кри­ває пер­спе­кти­ви для еко­но­мі­чно­го й еко­ло­гі­чно­го зро­ста­н­ня в май­бу­тньо­му».

Сьо­го­дні­шня за­ле­жність Укра­ї­ни від ім­пор­ту ву­гле­во­днів за­ли­ша­є­ться, на дум­ку пи­сьмен­ни­ка й по­лі­ти­ка, важ­ким фі­нан­со­вим на­ван­та­же­н­ням і на­дає Ро­сії ва­жли­вий ва­жіль впли­ву. Він на­га­дує, що в той час як у сві­ті по­стій­но зро­стає час­тка по­нов­лю­ва­них дже­рел енер­гії, в Укра­ї­ні з їхньою до­по­мо­гою ви­ро­бля­є­ться ли­ше 2% еле­ктро­енер­гії (не вра­хо­ву­ю­чи гі­дро­еле­ктро­стан­цій). При цьо­му в Ні­меч­чи­ні на по­нов­лю­ва­них дже­ре­лах енер­гії по­бу­до­ва­но ви­ро­бни­цтво понад 11% пер­вин­ної енер­гії і понад 30% еле­ктро­енер­гії. «Збіль­ше­н­ня час­тки по­нов­лю­ва­них дже­рел енер­гії й під­ви­ще­н­ня енер­го­ефе­ктив­но­сті, — на­по­ля­гає Фюкс, — це най­кра­щий спо­сіб га­ран­ту­ва­ти енер­ге­ти­чну не­за­ле­жність Укра­ї­ни і мо­дер­ні­зу­ва­ти її еко­но­мі­ку».

■ Він про­сить не вва­жа­ти його яки­мось мен­то­ром або гу­ру й на­го­ло­шує, що не є екс­пер­том у сфе­рі укра­їн­ської енер­ге­ти­ки. Та все ж твер­до від­сто­ює під­хо­ди й прин­ци­пи охо­ро­ни дов­кі­л­ля, яки­ми ке­ру­ю­ться в Ні­меч­чи­ні. У прес-ре­лі­зі Фон­ду Ген­рі­ха Бе­л­ля, під­го­тов­ле­но­му до зу­стрі­чі голови прав­лі­н­ня фон­ду з укра­їн­ськи­ми жур­на­лі­ста­ми, зокре­ма, на­го­ло­шу­є­ться, що рішення укра­їн­сько­го ке­рів­ни­цтва зро­би­ти став­ку на мо­дер­ні­за­цію атом­них еле­ктро­стан­цій є не­да­ле­ко­гля­дним, оскіль­ки про­дов­жує стан за­ле­жно­сті від Ро­сії, укрі­плює цен­тра­лі­зо­ва­ний ха­ра­ктер енер­го­си­сте­ми і ста­вить на­се­ле­н­ня під за­гро­зу не­пе­ре­дба­че­них об­ста­вин.

Ін­ве­сти­ції в мо­дер­ні­за­цію атом­них стан­цій, йде­ться в до­ку­мен­ті, без­глу­зді й з еко­но­мі­чної то­чки зору. Зав­дя­ки стрім­ко­му те­хно­ло­гі­чно­му про­гре­су по­нов­лю­ва­ні дже­ре­ла енер­гії ста­ють до­сту­пни­ми, то­ді як сон­це і ві­тер, до то­го ж, без­ко­штов­ні й аб­со­лю­тно без­пе­чні. У Ні­меч­чи­ні ско­ро за­кри­ють останню атом­ну еле­ктро­стан­цію. Але це ні­як не по­зна­чи­ться ні на про­ми­сло­во­сті, ні на на­се­лен­ні кра­ї­ни. У на­прям­ку розвитку по­нов­лю­ва­них дже­рел енер­гії ру­ха­є­ться весь світ. За остан­ній рік ли­ше на су­ші по­бу­до­ва­ні ві­тро­ге­не­ра­то­ри су­мар­ною по­ту­жні­стю 52 гі­га­ва­ти, з яких 16 гі­га­ват — у США. Су­мар­на вста­нов­ле­на по­ту­жність ві­тро­а­гре­га­тів у Фе­де­раль­ній Ре­спу­блі­ці ста­но­вить 39 гі­га­ват.

■ Усі те­пло­ві, гі­дро- й атом­ні еле­ктро­стан­ції Укра­ї­ни ма­ють су­мар­ну по­ту­жність 54 гі­га­ват. І Фюкс вва­жає, що Укра­ї­на має ду­же енер­го­ін­тен­сив­ну мо­дель еко­но­мі­ки. «Енер­го­спо­жи­ва­н­ня на оди­ни­цю ВВП зна­чно пе­ре­ви­щує се­ре­дньо­єв­ро­пей­ський по­ка­зник, і на­віть по­ка­зни­ки Ро­сії. У вас є ве­ли­че­зний ре­сурс енер­го­ефе­ктив­но­сті, за­раз ви ду­же мар­но­тра­тні »,— ствер­джує при­бі­чник зе­ле­ної енер­ге­ти­ки й на­го­ло­шує, що впро­ва­дже­н­ня енер­го­ефе­ктив­них про­е­ктів і пе­ре­хід на по­нов­лю­ва­ні дже­ре­ла енер­гії до­зво­лить Укра­ї­ні до­сяг­ти не ли­ше енер­ге­ти­чну не­за­ле­жність, а й змен­ши­ти ви­тра­ти на охо­ро­ну здо­ров’я, ство­ри­ти но­ві ро­бо­чі мі­сця. «Зе­ле­на» ре­во­лю­ція, ре­во­лю­ція ефе­ктив- но­сті, — упев­не­ний він, — за­без­пе­чить Укра­ї­ні біль­ше до­бро­бу­ту».

За по­нов­лю­ва­ну енер­ге­ти­ку ра­тує й ра­дник мі­ні­стра енер­ге­ти­ки й ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті Укра­ї­ни Сер­гій По­ров­ський. Во­дно­час він озву­чує де­що див­ні під­хо­ди до про­бле­ми її розвитку. За його сло­ва­ми, нам по­трі­бно пра­виль­но оці­ню­ва­ти на­ші мо­жли­во­сті, вра­хо­ву­ю­чи в пер­шу чер­гу ін­те­ре­си спо­жи­ва­чів і ро­зу­мі­ю­чи, де у нас бу­де по­тре­ба в зе­ле­ній енер­ге­ти­ці. Во­дно­час він акцен­тує на то­му, що для Укра­ї­ни бу­де осо­бли­во цін­ним до­свід Ні­меч­чи­ни у ство­рен­ні си­сте­ми ба­лан­су­ва­н­ня енер­ге­ти­ки, ви­хо­дя­чи з по­треб та ін­те­ре­сів про­ми­сло­вих спо­жи­ва­чів. Ра­дник мі­ні­стра вва­жає ду­же ва­жли­вим, що про­ми­сло­вість Ні­меч­чи­ни знає, коли, в які го­ди­ни їй ви­гі­дно збіль­шу­ва­ти, а коли слід змен­шу­ва­ти енер­го­спо­жи­ва­н­ня. І до­по­мо­гу Ні­меч­чи­ни в цьо­му на­прям­ку, у ство­рен­ні та­кої мо­де­лі енер­го­рин­ку він на­зи­ває над­зви­чай­но цін­ною.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.