Уряд і при­ва­ти­за­ція

Най­не­без­пе­чні­ша тен­ден­ція в управ­лін­ні дер­жмай­ном — під­мі­на дов­го­стро­ко­во­го стра­те­гі­чно­го управ­лі­н­ня на си­ту­а­тив­не ре­а­гу­ва­н­ня на по­то­чні про­бле­ми

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ка­бі­нет Мі­ні­стрів по­ста­вив со­бі ви­со­ку оцін­ку в сфе­рі по­лі­ти­ки управ­лі­н­ня дер­жав­ною вла­сні­стю — 84,4%. Це за­ви­ще­на оцін­ка. Якщо по­ди­ви­ти­ся звіт, то осо­бли­вих но­ва­цій й здо­бу­тків там не­має. За здо­бу­тки, на­при­клад, ви­да­є­ться ухва­ле­н­ня стра­те­гії під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті ді­яль­но­сті суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня. Але це ду­же за­галь­ний до­ку­мент, в яко­му не вка­за­ний на­віть го­ри­зонт пла­ну­ва­н­ня. Тоб­то в май­бу­тньо­му бу­де важ­ко оці­ни­ти ре­зуль­та­ти ре­а­лі­за­ції ці­єї стра­те­гії й ско­ре­кту­ва­ти її в ра­зі по­тре­би.

До­сі не ви­рі­ше­но пи­та­н­ня кон­флі­кту ін­те­ре­сів у сфе­рі управ­лі­н­ня дер­жав­ним май­ном. На­при­клад, уряд сьо­го­дні одно­ча­сно ви­сту­пає як акціо­нер, дже­ре­ло фі­нан­су­ва­н­ня, ре­гу­ля­тор, кон­тро­лер, за­мов­ник і по­ста­чаль­ник дер­жав­них під­при­ємств.

Та­ким чи­ном зви­чай­на по­то­чна ро­бо­та уря­ду, яку він по­ви­нен ви­ко­ну­ва­ти згі­дно зі сво­ї­ми пов­но­ва­же­н­ня­ми, ви­да­є­ться за пев­ні но­ва­ції. При­мі­ром, ухва­ле­ний пе­ре­лік під­при­ємств, що не під­ля­га­ють при­ва­ти­за­ції — не до­ся­гне­н­ня, а, біль­ше то­го, про­по­зи­ція не­о­б­ґрун­то­ва­но­го ско­ро­че­н­ня та­ких під­при­ємств.

От­же, ве­ли­ка при­ва­ти­за­ція у 2015 р. не від­бу­ла­ся. Пла­ну­ва­ло­ся за­лу­чи­ти 17 мі­льяр­дів гри­вень. Але ці на­мі­ри бу­ли ви­ко­на­ні ли­ше орі­єн­тов­но на 1%. Що це? Не­які­сне пла­ну­ва­н­ня чи по­вер­хо­ве від­но­ше­н­ня до ана­лі­зу рі­зних дже­рел ри­зи­ків? Крім то­го, вар­то від­зна­чи­ти, що уряд не до­клав жо­дних зу­силь для пе­ре­орі­єн­та­ції фі­скаль­но­го ха­ра­кте­ру при­ва­ти­за­ції, на, при­мі­ром, ін­ве­сти­цій­ний. До­сі не сфор­мо­ва­ний на­дій­ний за­хист від уча­сті російського бізнесу у про­да­жу дер­жав­них акти­вів.

Оче­ви­дно, строк мас­шта­бної при­ва­ти­за­ції про­сто від­тер­мі­ну­ва­ли. За цей час до­ре­чно здій­сни­ти ціл­ко­ви­ту ін­вен­та­ри­за­цію дер­жав­них акти­вів. Адже без по­пе­ре­дньо­го облі­ку та ґрун­тов­но­го ана­лі­зу ста­ну об’єктів дер­жав­но­го пра­ва вла­сно­сті не­мо­жли­во роз­ро­би­ти ефе­ктив­ну та ре­а­лі­сти­чну стра­те­гію управ­лі­н­ня ни­ми. Ча­сто ви­хо­дить, що дер­жа­ва про­сто не знає, чим ке­рує, який фа­кти­чний стан об’єктів, не ана­лі­зує до­ціль­ність пе­ре­бу­ва­н­ня об’єкта у дер­жав­ній вла­сно­сті. Однак, згі­дно з тен­ден­ці­я­ми, які ми спо­сте­рі­га­ли про­тя­гом 2015 р., ці за­хо­ди най­ві­ро­гі­дні­ше не бу­дуть ре­а­лі­зо­ва­ні й у 2016 р. На жаль, най­не­без­пе­чні­ша тен­ден­ція в управ­лін­ні ві­тчи­зня­ни­ми дер­жав­ни­ми акти­ва­ми — під­мі­на дов­го­стро­ко­во­го стра­те­гі­чно­го управ­лі­н­ня на си­ту­а­тив­не ре­а­гу­ва­н­ня на по­то­чні про­бле­ми. Іри­на РАТИНСЬКА, екс­перт з пи­тань управ­лі­н­ня об’єкта­ми дер­жав­ної вла­сно­сті Ін­сти­ту­ту су­спіль­но­еко­но­мі­чних до­слі­джень( І С Е Д)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.