Фле­шмоб... сми­слів

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Іри­на Клю­чков­ська — про жи­вий спа­док ви­зна­чно­го вче­но­го і пу­блі­ци­ста Джейм­са Мей­са

Сьо­го­дні — день на­ро­дже­н­ня Джейм­са Мей­са — укра­їн­ця, аме­ри­кан­ця ін­ді­ан­сько­го по­хо­дже­н­ня, який при­свя­тив на­у­ко­ве жи­т­тя роз­кри­т­тю прав­ди про укра­їн­ський Го­ло­до­мор і ви­зна­чив по­ст­ге­но­ци­дність як «ді­а­гноз» на­шо­го су­спіль­ства. Ви­зна­чний до­слі­дник і пу­блі­цист про­тя­гом се­ми ро­ків пра­цю­вав у ре­да­кції «Дня», був кон­суль­тан­том і ко­лум­ні­стом га­зе­ти, ре­да­кто­ром її ан­гло­мов­ної вер­сії. Джеймс Мейс­го­во­рив, що ан­гло­мов­ний The Day для ньо­го «як вла­сна ди­ти­на», і пи­шав­ся тим, що його жи­т­тя бу­ло пов’яза­не з «Днем». Зі сво­го бо­ку ре­да­кція ро­бить усе, щоб пам’ять про до­слі­дни­ка за­ли­ша­ла­ся жи­вою: ми ви­да­ли у сво­їй Бі­бліо­те­ці основ­ні його стат­ті, за іні­ці­а­ти­ви го­лов­но­го ре­да­кто­ра Ла­ри­си Ів­ши­ної бу­ло за­по­ча­тко­ва­но пре­мію за гро­ма­дян­ську по­зи­цію в жур­на­лі­сти­ці іме­ні Джейм­са Мей­са, яку бу­ло при­су­дже­но вже 8 ра­зів.

Про акту­аль­ність спад­ку Мей­са го­во­ри­мо з Іри­ною КЛЮЧКОВСЬКОЮ, ди­ре­кто­ром Між­на­ро­дно­го ін­сти­ту­ту освіти, куль­ту­ри та зв’яз­ків із ді­а­спо­рою НУ «Львівська по­лі­те­хні­ка» , напередодні ва­жли­вих за­хо­дів, які ін­сти­тут під­го­ту­вав для вша­ну­ва­н­ня па­на Джейм­са.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.