ВРА­ЖЕ­Н­НЯ

Ко­ри­фей обра­зо­твор­чо­го ми­сте­цтва За­кар­па­т­тя Во­ло­ди­мир Ми­ки­та пред­ста­вив в Ужго­ро­ді ро­бо­ти, які при­не­сли йо­му єв­ро­пей­ську сла­ву

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ, Ужго­род

У За­кар­пат­сько­му обла­сно­му художньому му­зеї ім. Й. Бо­кшая не­пе­ре­сі­чна екс­по­зи­ція — пер­со­наль­на ви­став­ка ро­біт ака­де­мі­ка Ака­де­мії ми­стецтв Укра­ї­ни, ла­у­ре­а­та На­ціо­наль­ної пре­мії Укра­ї­ни іме­ні Т. Шев­чен­ка, на­ро­дно­го ху­до­жни­ка Укра­ї­ни, по­че­сно­го гро­ма­дя­ни­на Ужго­ро­да Во­ло­ди­ми­ра Ми­ки­ти, при­уро­че­на його до 85-річ­чю.

Ни­ні­шню екс­по­зи­цію ху­до­жник го­ту­вав са­мо­стій­но, зде­біль­шо­го з тво­рів осо­би­стої збір­ки та фон­дів му­зею, які ав­тор вва­жає зна­ко­ви­ми у сво­їй твор­чо­сті. Су­ча­сний ко­ри­фей обра­зо­твор­чо­го ми­сте­цтва За­кар­па­т­тя пред­ста­вив на суд гля­да­чів близь­ко 80-ти рі­зно­сти­льо­вих та рі­зно­жан­ро­вих по­ло­тен, які при­не­сли йо­му на­справ­ді єв­ро­пей­ську сла­ву.

«У його тво­рах — ро­до­від по­ко­лінь, ба­тьків і ді­тей, ону­ків і прав­ну­ків, су­сі­дів. Го­стре ро­зу­мі­н­ня спад­ко­во­сті по­ко­лінь ху­до­жник пе­ре­дає че­рез емо­цій­ну при­зму отчо­го краю, ба­тьків­ської ха­ти, рі­дної зем­лі. Прав­да се­лян­ської пра­ці у тво­рах ав­то­ра бу­ла ду­же від­вер­тою зав­жди, го­лою і не­при­кри­тою. І по­ряд із цим під­не­се­но зву­ча­ла оспі­ва­на мо­раль­ність і кра­са вну­трі­шньо­го сві­ту людини, ві­ра в Бо­га, ду­хов­ність про­стих лю­дей. Ху­до­жни­ку вда­ло­ся ство­ри­ти образ рі­дної ма­те­рі як апо­фе­о­зу уза­галь­не­ної те­ми вла­сної твор­чо­сті — те­ми Ба­тьків­щи­ни», — го­во­рить ми­сте­цтво­зна­вець Лю­дми­ла Бі­ксей.

Також В. Ми­ки­та — один із про­від­них порт­ре­ти­стів укра­їнсь- ко­го обра­зо­твор­чо­го ми­сте­цтва дру­гої по­ло­ви­ни ХХ сто­лі­т­тя. Президент Ака­де­мії ми­стецтв Укра­ї­ни Ан­дрій Че­би­кін на­го­ло­шує, що «ху­до­жни­ко­ві по­ща­сти­ло по­тра­пи­ти під по­ту­жний ми­сте­цький вплив ко­ри­фе­їв, однак і це пі­шло б на мар­но, як­би не по­мно­жи­ло­ся на вла­сні хист та сві­то­гляд. Во­ло­ди­мир Ми­ки­та не про­сто всо­тав за­кар­пат­ську шко­лу жи­во­пи­су, а й від­на­йшов у ній вла­сне зву­ча­н­ня», а ре­ктор За­кар­пат­сько­го ху­до­жньо­го ін­сти­ту­ту Іван Не­бе­сник за­зна­чає, що у ра­дян­ські ча­си, коли за­кар­пат­ська ав­тен­ти­ка в обра­зо­твор­чо­сті бу­ла май­же зні­ве­льо­ва­на, Во­ло­ди­ми­ру Ми­ки­ті вда­ло­ся уві­чни­ти ко­ло­ри­тні обра­зи і кар­ти­ни з на­ро­дно­го жи­т­тя.

Ви­став­ка у сті­нах Ху­до­жньо­го му­зею Й. Бо­кшая три­ва­ти­ме до 24 лю­то­го.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.