ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

1405 — по­мер Ти­мур (Та­мер­лан), слав­но­зві­сний пол­ко­во­дець, під­ко­рю­вач ве­ли­че­зних те­ри­то­рій Єв­ра­зії, емір, за­снов­ник ди­на­стії Ти­му­ри­дів. На­ро­див­ся 1336 р. 1546 — по­мер Мар­тін Лю­тер, зна­ме­ни­тий ре­фор­ма­тор єв­ро­пей­ської цер­кви, про­фе­сор тео­ло­гії, осно­во­по­ло­жник про­те­стант­сько­го ру­ху. На­ро­див­ся 1483 р. 1745 — на­ро­див­ся Алес­сан­дро Воль­та, іта­лій­ський фі­зик і фі­зіо­лог, на честь якого на­зва­но оди­ни­цю еле­ктри­чної на­пру­ги. По­мер 1827 р. 1762 — російський ім­пе­ра­тор Пе­тро ІІІ (той, якого на­ка­за­ла за­ду­ши­ти вла­сна дру­жи­на — Ка­те­ри­на «Ве­ли­ка») офі­цій­но за­бо­ро­нив ка­ту­ва­н­ня при до­пи­тах. Про­те ця га­не­бна пра­кти­ка збе­рі­га­є­ться в Ро­сії й до­те­пер. 1855 — на­ро­див­ся Лев­ко Си­ми­рен­ко, ви­зна­чний укра­їн­ський пло- до­вод, по­мо­лог, ви­на­хі­дник без­лі­чі які­сних сор­тів яблук, груш, ви­шень, че­ре­шень, абри­ко­сів. По­мер 1920 р. 1930 — ви­яв­ле­но планету Плу­тон (те­пер від­не­се­но до ка­те­го­рії «ма­лих» або «кар­ли­ко­вих» пла­нет). Існу­ва­н­ня Плу­то­на бу­ло за­зда­ле­гідь обра­хо­ва­но низ­кою вче­них «на па­пе­рі», а ре­аль­но від­крив його американський астро­ном Клайд Том­бо (1906— 1997) із ви­ко­ри­ста­н­ням са­мо­ро­бно­го те­ле­ско­пу. 1952 — на­ро­див­ся Джеймс Ер­нест Мейс, ви­да­тний американський та укра­їн­ський істо­рик, по­лі­то­лог, пу­блі­цист, ав­тор по­стій­ної ко­лон­ки у га­зе­ті «День», сві­то­во­го рів­ня до­слі­дник Го­ло­до­мо­ру 1932—1933 рр. в Укра­ї­ні. По­мер 2004 р. 1966 — за­вер­ше­но ви­да­н­ня пер­шої Укра­їн­ської Ра­дян­ської Ен­ци­кло­пе­дії. На чо­лі Го­лов­ної ре­да­кції УРЕ стояв Ми­ко­ла Ба­жан. 1972 — ство­ре­но Сім­фе­ро­поль­ський дер­жав­ний університет (з 1999 р. — Тав­рій­ський на­ціо­наль­ний університет іме­ні В. І. Вер­над­сько­го). Університет був фа­кти­чно лі­кві­до­ва­ний ро­сій­ською оку­па­цій­ною вла­дою та ре­ор­га­ні­зо­ва­ний у так зва­ний «Крим­ський федеральний університет іме­ні В. І. Вер­над­сько­го». Під­го­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1546 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.