Ро­берт ПШЕЛЬ,

ді­ю­чий ди­ре­ктор Ін­фор­ма­цій­но­го бю­ро НАТО в Ро­сії:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (УНІАН)

Кра­щий шлях до­по­мог­ти на­шим кра­ї­нам-пар­тне­рам ви­сто­я­ти у цій ін­фор­ма­цій­ній кам­па­нії — до­по­мог­ти їм з ре­фор­ма­ми, то­му що са­ме це Ро­сія не хо­че ба­чи­ти, не хо­че, щоб ці кра­ї­ни бу­ли успі­шни­ми, то­му що це пі­дір­ве її ри­то­ри­ку про те, що ці кра­ї­ни — не­зда­тні кра­ї­ни, не в хо­ро­шо­му ста­ні й не бу­дуть зда­тни­ми це зро­би­ти до­ти, до­ки вони не бу­дуть со­ю­зни­ка­ми з ма­тін­кою-Ро­сі­єю

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.