Як Сул­тан українською го­во­рив

28 лю­то­го ан­шла­го­ву по­ста­нов­ку «За­ду­на­єць за по­ро­гом» по­ба­чать хар­ків’яни

Den (Ukrainian) - - День України - ФОТО КО­СТЯН­ТИ­НА ГРИШИНА Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Ця ви­ста­ва для гля­да­чів, як елі­ксир гар­но­го на­строю. По­ста­нов­ку здійснив і грає роль ха­ри­зма­ти­чно­го Сул­та­на по­пу­ляр­ний актор Анатолій Хо­сті­ко­єв. « За­ду­на­єць... — ду­же пе­ре­ро­бле­на історія кла­си­чно­го « За­по­рож­ця за Ду­на­єм » Гу­ла­ка­Ар­те­мов­сько­го і це ан­тре­при­за те­а­траль­ної ком­па­нії «Бе­нюк-Хо­сті­ко­єв » .

— Ми на­фан­та­зу­ва­ли, що Сул­тан має укра­їн­ське ко­рі­н­ня, звід­си зна­н­ня укра­їн­ської мо­ви та укра­їн­ських пі­сень, — ка­же Анатолій Ге­ор­гі­йо­вич. — На­га­даю, Ро­ксо­ла­на бу­ла дру­жи­ною зна­ме­ни­то­го Сул­та­на Су­ле­йма­на. У них бу­ли спіль­ні ді­ти. А то­му якась ча­сти­на укра­їн­ської кро­ві у цій ро­ди­ні за­ли­ши­лась...

От­же, у ви­ста­ві Сул­тан Ма­хмуд ІІ, який є істо­ри­чною осо­би­сті­стю, є на­щад­ком Ро­ксо­ла­ни. При­найм­ні так мо­гло ста­ти­ся... Ко­за­ків, які жи­ли на те­ри­то­рії За­ду­най­ської Сі­чі на­зи­ва­ли за­ду­най­ця­ми. Вони бу­ли ви­гнан­ця­ми, бо зна­хо­ди­ли­ся за по­ро­гом сво­єї рі­дної ха­ти...

У по­ста­нов­ці гра­ють та­кі по­пу­ляр­ні акто­ри, як На­та­лія Сум­ська, Бо­г­дан Бе­нюк, Василь Ма­зур, Та­рас По­стні­ков, Да­ри­на Ма­май та ін­ші.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.